Skogskötselserien omslag

Skötsel av ädellövskog

Välskötta äldre bestånd av ädla lövträd ger ofta höga slutavverkningsnetton, men ädellövskogen är också värdefull för rekreation och biologisk mångfald.

Kapitlet beskriver de ädla lövträdens ekologiska krav. Avsnitten om föryngring och beståndsvård inriktas på ask, bok och ek eftersom dessa tre trädslag är vanligast och mer skötselkunskap finns tillgänglig jämfört med för övriga ädla lövträd.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-09