Regler för bekämpning av skadliga insekter

Granbarkborren är en insekt som kan orsaka stor skada på gran, och den större märgborren kan skada tall. I skogsvårdslagen finns regler om att bekämpa skadliga insekter och att vidta förebyggande åtgärder.

Allmänna regler

Skadade gran- och tallstammar som sammanlagt överstiger 5 skogskubikmeter inom ett hektar ska tas om hand. Detta görs genom att forsla bort virket eller behandla det så att insekterna inte kan använda det för att föröka sig i, till exempel genom att ta bort barken. Med skadade träd avses rått virke som avsiktligt eller oavsiktligt skadats genom snöbrott, storm, brand, avverkning, röjning eller på annat sätt. Observera att med skadad skog avses inte stående granar med färska angrepp av granbarkborre eller torkstressade granar.

För gran gäller reglerna stammar med en diameter över 10 centimeter på bark och för tall den del av stammen som har skorpbark. Sådant obarkat virke som överstiger den tillåtna mängden av gran och tall får inte lagras i skogen eller vid bilväg efter de tidpunkter som anges i lagstiftningen.

Regler för utforsling av virke i område söder

I Gävleborgs län, Dalarnas län utom Transtrand, Idre och Särna distrikt samt alla län söder därom gäller de här datumen:

  • Virke som avverkats eller skadats före 1 juni måste forslas till skogsindustri eller större virkesterminal senast 1 juli.
  • För gran gäller dessutom att virke som avverkats eller skadats under juni måste forslas bort senast 1 augusti. Gran som avverkats eller skadats under juli måste forslas bort senast 1 september.

Regler för utforsling av virke i område norr

I Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län samt Transtrand, Idre och Särna distrikt gäller de här datumen:

  • Virke som avverkats eller skadats före 15 juni måste forslas bort senast 15 juli.
  • För gran gäller dessutom att virke som avverkats eller skadats under perioden 15 juni – 15 juli måste forslas bort senast 15 augusti.

Undantag från reglerna

Fjällnära skog, skogliga impediment, stubbar, högstubbar, stubbvältor och område med naturvårdsavtal med syfte att gynna död ved, är undantagna från reglerna, liksom naturreservat där skogsbruk regleras i reservatsföreskrifterna samt område med biotopskydd.

Virke som inte är så färskt att insekterna kan använda det för att föröka sig i, omfattas inte av reglerna. Sådana träd kan med fördel lämnas kvar för att gynna den biologiska mångfalden.

Särskilda regler inom bekämpningsområden

I så kallade bekämpningsområden finns särskilda regler för att bekämpa granbarkborre. Dessa gäller utöver de vanliga reglerna.

Vi har sedan några år tillbaka ett sammanhängande bekämpningsområde som sträcker sig över delar av Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län. Sedan den 1 april 2019 har vi även ett bekämpningsområde i södra Sverige som omfattar en stor del av Götaland och delar av Södra Svealand. 

Skogsstyrelsen överväger nu att utöka det södra bekämpningsområdet och ta bort det norra bekämpningsområdet från och med 1 april 2020. Detta på grund av de omfattande skadorna av granbarkborre i Götaland och stora delar av Svealand 2019, samtidigt som skadorna i Norrland är små. En remiss skickades ut i slutet av november och Skogsstyrelsens styrelse väntas fatta beslut i februari 2020.

Du ser vilka områden som för närvarande ingår i de båda bekämpningsområdena i kartan under relaterade dokument. 

Den viktigaste skillnaden jämfört med vad som gäller utanför bekämpningsområdet är att en mindre volym skadad gran, högst 3 skogskubikmeter inom ett hektar, får lämnas kvar i skogen. Alternativt kan virket behandlas så att insekterna inte kan använda det för att föröka sig i. Reglerna för virkeslagring gäller för all rå gran oavsett diameter.

Inom bekämpningsområden får Skogsstyrelsen besluta om att stående träd som angripits av granbarkborre ska vara avverkade och borttransporterade från skogen, alternativt behandlats så att en ny granbarkborregeneration inte kan lämna virket, senast den 1 juli i söder och 15 juli i norr. Om angreppet skett från och med 1 juni till och med 15 september i söder får Skogsstyrelsen i beslutet ange en annan tidpunkt för när åtgärderna ska vara utförda. Detsamma gäller om angreppet skett från och med 15 juni till och med 15 september i norr. Beslutet kan rikta sig antingen till markägaren eller till den som förfogar över skogen/virket.

Där det lokalt finns särskilt stor risk för angrepp av granbarkborre bör inte färska granar med en diameter över 15 centimeter på bark lämnas kvar på hygget vid föryngringsavverkning. Men granar som har höga naturvärden bör lämnas kvar och det gäller även högstubbar.

Bekämpningsområde inom område norr

I bekämpningsområdet i delar av Västernorrlands och Jämtlands län gäller de här datumen för den mängd skadad rå gran som inte får lämnas kvar i skogen: 

  • Granvirke som avverkats eller skadats före 15 juni ska senast 15 juli forslas till skogsindustri eller större virkesterminal. 
  • Granvirke som avverkats eller skadats under perioden 15 juni – 15 september ska forslas bort inom fem veckor från skadetidpunkten.

Bekämpningsområden inom område söder

I bekämpningsområden i delar av Gävleborg, Götaland och Svealand gäller de här datumen för den mängd skadad rå gran som inte får lämnas kvar i skogen: 

  • Granvirke som avverkats eller skadats före 1 juni ska senast 1 juli forslas till skogsindustri eller större virkesterminal. 
  • Granvirke som avverkats eller skadats under perioden 1 juni – 15 september ska forslas bort inom fem veckor från skadetidpunkten.
  • Senast uppdaterad: 2019-11-28