Rådgivning till maskinförare. Foto: Michael Ekstrand

Sysselsättning i skogsbruket

Skogsstyrelsen genomför tre olika undersökningar som rör sysselsättning i skogsbruket. En undersökning rör skogsentreprenörer och de två andra stor- respektive småskaligt skogsbruk.

Undersökningen för det storskaliga skogsbruket är en totalundersökning som omfattar ca 130 företag. Undersökningarna avseende det småskaliga skogsbruket och skogsentreprenörer är stickprovsundersökningar.

Statistiken omfattar antal sysselsatta personer och antal arbetade timmar. Vi redovisar resultaten med fördelning på utförare, anställningsform, kön, kategori arbete, företagskategori, antal anställda samt för regionerna län, landsdel och hela riket.

Undersökningarna ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer;

  • JO0501 Storskaligt skogsbruk
  • JO0504 Skogsentreprenörer
  • JO0304 Småskaligt skogsbruk
  • Senast uppdaterad: 2017-03-20