Gallring

Sysselsättning i skogsbruket

Här hittar du uppgifter om hur många som arbetar och har inkomst från skogsbruket samt hur många som är anställda i skogsbruket. Vi redovisar även statistik om arbetsolyckor och arbetssjukdomar.

Resultaten om antal sysselsatta kommer från arbetskraftsundersökningarna (AKU), antal anställda från Företagens ekonomi (FEK), antal personer med inkomst från jobbregistret och LISA-databasen, samtliga källor från Statistiska Centralbyrån. Statistiken om anmälda arbetsskador kommer från Arbetsmiljöverket. Självverksamhet i småskaligt skogsbruk undersöks årligen av Skogsstyrelsen genom den årliga undersökningen om Åtgärder i skogsbruket.

Vi redovisar resultaten per kod i SNI2007 (Svensk näringsgrensindelning) för SNI 02 Skogsbruk, 16 Tillverkning av trä och varor av trä och 17 Pappers- och pappersvarutillverkning och även med fördelning på kön och olika inkomstklasser. Resultaten visas för hela landet och i vissa fall per län.

Resultaten ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0501 Sysselsättning i skogsbruket.