Flygfoto över brandhärjad skog

Skogsbränder

Du kan minska riskerna för brand i din skog om du förbereder dig. Följ alltid brandriskvarningarna och anpassa dina aktiviteter efter dessa.

Många former av skogsarbete innebär brandrisk, även en röj- eller motorsåg kan skapa en stor brand. När brandriskerna är höga krävs det att alla är extra försiktiga. En regnskur kan minska brandrisken, men i ett läge med långvarig torka och hög värme, kan det snabbt vara hög brandrisk igen.

Förbered och anpassa arbeten efter risknivåerna

 • Välj rätt områden. Det kan vara ett alternativ att flytta arbetet till områden med god växtlighet. De är normalt känsliga områden där det lätt kan bli körskador på grund av vatten nära markytan. De kan då passa bättre att arbeta i när det är extra torrt.
 • Se upp för gnistbildning. Välj om möjligt områden där skogsmaskiner kan komma fram på smidigt sätt utan att bända och bryta sig fram över steniga områden. Metall mot sten ger lätt gnistbildningar.
 • Undvik att arbeta på platser som är svårtillgängliga. Om ett litet tillbud inträffar är det svårt att upptäcka och släcka om det är svårtillgängligt område och då ökar risken att det blir en stor brand.
 • Ta med brandvakt och brandsläckare.Skogsmaskiner och traktorer har givetvis med sig brandsläckare monterade på maskinen. Men även mindre maskiner som terränghjulingar bör ha brandsläckare monterade. Om du kör med motorsåg/röjsåg kan du ha med en mindre brandsläckare på rastplatsen. Det gör att du kan agera snabbt om exempelvis sågen tar eld. Tala med ditt försäkringsbolag om vad det finns för utbud av små släckare som du kan ta med i en väska eller ryggsäck.
 • Välj tidpunkt. Utför arbetet på natten eller tidig morgon, då brandrisken ofta är lägre. 
 • Undvik att arbeta ensam.

Förbered alltid hur du kan larma 112

 • Kontrollera vilka koordinater det är till platsen där du arbetar. 
 • Kontrollera var det finns platser där mobilen har täckning innan du startar arbetet.
 • Tänk igenom hur du kan beskriva vägen till platsen om du behöver larma.
 • Kom ihåg att lämna kontaktuppgifter till dig och övriga på platsen om du larmar. Då kan räddningstjänst kontakta er via uppgift från 112 om de behöver mer uppgifter.
 • Om andra följer med dig ut i skogen, till exempel grannen eller familjemedlemmar, se till att alla som är med kan beskriva var ni är. 

Var uppmärksam när du avslutar dagens arbete

 • Se över hela området du arbetat i samt kontrollera maskinen innan du åker hem. En liten brandhärd är lätt att släcka om du upptäcker den i tid.
 • Håll maskiner rena från skräp och olja. Det tar inte många minuter att borsta av torrt material från en maskin samt att torka av olja och fett som kan ansamlas kring hydraulslangar etc. På en ren maskin syns nya skador och läckage av brännbara oljor.

Brandkartor i webbappen

Vid händelse av brand kan vår webbapp fungera som ett stöd. Där får du snabb tillgång till kartor över skog och mark som till exempel terräng, markfuktighet, skogens höjd och täthet, nyligen gjorda avverkningar, flygbilder och vägar. Kartorna kräver tillgång till mobiltäckning då off-line stöd saknas.

Skogsbrukets rutiner för att förebygga brand

De flesta aktörerna inom skogsbruket har väl inarbetade rutiner för hur skogsbruk bedrivs när det är förhöjd risk för skogsbrand. Branschen tog efter branden i Västmanland 2014 fram gemensamma riktlinjer som stöd i arbetet.

Riktlinjerna beskriver vilken utbildning personalen ska ha och hur skogsmaskiner ska vara utrustade för att undvika brand och för att snabbt kunna släcka om brand uppstår.

Vilka åtgärder som ska vidtas utgår från den aktuella brandrisken. Brandrisken baseras på olika index, som bygger på olika faktorer som har betydelse för en brand. HBV anger antändningsrisken och FWI anger spridningsrisken. Som komplement till dessa index görs observationer i fält och avstämningar med forskare och experter.

Under sommaren 2018 hade de allra flesta en starkt reducerad avverkning och under de veckor då det var extremt hög brandrisk låg aktiviteten nere helt. 

Några exempel på åtgärder som görs i skogsbruket vid förhöjd brandrisk:

 • Följer brandriskindex dagligen och vid mycket hög risk varje timme. Beslut tas utifrån de aktuella förutsättningarna och det kan vara stora lokala variationer.
 • Gör lokala regnobservationer
 • Rådgör med experter
 • Går över till nattkörning då risken oftast är lägre
 • Styr över arbetet till blöta skogsområden
 • Säkrar upp arbetet med brandpumpar, brandvakter och gör brandgator med grävskopa.

Enligt de branschgemensamma riktlinjerna ska alltid samråd ske med markägaren då brandrisken är hög. Vid samrådet kommer man tillsammans överens om man ska köra enligt plan eller om särskilda åtgärder ska vidtas. Är riskerna för stora avbryter man arbetet.

 • Senast uppdaterad: 2021-12-02