Renflytt med skotrar och vallhund. Foto: Åke Sjöström/Skogsstyrelsen

Rennäring och konsultation med samer

Renskötsel bedrivs på cirka hälften av Sveriges areal, från norra Dalarna, Hälsingland och norrut. Här bedrivs renskötsel och skogsbruk på samma marker.

Samerna är ett urfolk. En bärande och central del i den samiska kulturen är renskötsel. Renskötseln i Sverige är organiserad i 51 samebyar. 33 samebyar är fjällsamebyar och befinner sig med sina renar i fjällregionerna under barmarkstiden. Tio samebyar är skogssamebyar och befinner sig i de västra skogsregionerna under barmarkstiden, utöver detta finns åtta koncessionssamebyar i Norrbotten. Skogssamebyarna och koncessionssamebyarna befinner sig i skogen året om medan fjällsamebyarna flyttar mellan fjäll och skog. Gemensamt för alla samebyar är att de flyttar mellan betesmarker under olika årstider.

Renskötseln bygger på naturbete. På barmarkstiden betar renarna gräs, löv, örter och svamp. När snön börjar falla övergår deras diet till att vara dominerad av mark- och hänglavar. Mark- och hänglavar är under vintern främst tillgängliga i skogen, därför flyttar renarna längre öster ut, till andra betesmarker under vintern.

Marklavar växer långsamt, ungefär tio procent per år. Hänglavar är ett komplement till marklav, speciellt under vintern då betet är låst under istäcke. Enligt uppgifter från Riksskogstaxeringen har marklavarna minskat med cirka 70 procent de senaste 50 åren. Även hänglavarna har minskat. 

Renbruksplaner

Renbruksplaner är samebyarnas digitala verktyg för att beskriva sin markanvändning. Den kan användas vid dialog och samråd och kan skapa ökad förståelse för renskötselns behov hos andra markanvändande aktörer.

Sedan 2000 pågår arbetet med att upprätta och förvalta renbruksplaner i ett webbaserat verktyg för rennäringen. Projektet för Renbruksplaner drivs i  Sametingets regi. De ska på uppdrag av regeringen ansvara för verksamheten och fortsätta arbetet med att införa, upprätthålla och kvalitetssäkra renbruksplanerna. 

Sametinget samverkar med samebyarna och Skogsstyrelsen i renbruksplansprojektet.

Konsultation med samiska företrädare

I vissa ärenden som rör samernas språk, kultur, näringar och ställning som urfolk ska Skogsstyrelsen konsultera samiska företrädare.

Skogsstyrelsen ska alltid konsultera Sametinget och i enskilda ärenden kan det vara aktuellt att konsultera samebyar. Andra samiska organisationer som anmält intresse ska också konsulteras.

Samiska företrädare kan själva initiera konsultationer i ärenden av särskild betydelse.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-20