Stubbe med rotröta. Foto Michael Ekstrand

Föryngringsavverkning

Föryngringsavverkning innebär att du avverkar huvuddelen av träden i beståndet för att skapa en ny generation skog. Om du genomför din avverkning på rätt sätt ger du den nya generationen skog en bra start.

Planera din avverkning i tid

Din skogsbruksplan visar vilka bestånd som kan vara aktuella för avverkning. Du behöver sedan planera föryngring och avverkning i varje bestånd. Planera på barmark, gärna långt i förväg, det är väl investerad tid. Ta hjälp med planeringen om du inte kan eller hinner själv.

Den framtida skogen avgör hur avverkningen ska ske

Det är den kommande skogen som bestämmer hur avverkningen ska ske. Planera därför föryngringen före avverkningen. Fundera bland annat över följande:

  • Önskat trädslag
  • Stormrisker
  • Klimatförändringar
  • Frostrisker
  • Skydd för plantskogen
  • Behov av fröträd
  • Risker för viltbetning
  • Rörligt markvatten
  • Försumpningsrisker

Om du vill föryngra en ädellövskog är det extra viktigt att du gör avverkningen på rätt sätt.

Kräv ett professionellt genomförande

Ofta är det virkesköparen som sköter själva avverkningen, i regel maskinellt. Diskutera utförandet före avverkningen. Oavsett vem som avverkar bör du ställa krav på ett professionellt och kunnigt genomförande så att din skog och mark behandlas på det sätt som du önskar.

Virkespriserna kan variera

Virkespriserna kan variera betydligt beroende på tillgång och efterfrågan. Med en god planering i ryggen är det lättare att välja tidpunkt och försäljningsform för att få bästa virkesnetto.

Lagar och regler

Det finns flera lagar och regler för att säkerställa att föryngringsavverkningen sker på ett bra sätt. Även om avverkningen utförs av någon annan är det du som ägare till marken som har det slutliga ansvaret för att följa reglerna.

Märk ut det som kräver särskild hänsyn

Du behöver ta hänsyn till såväl natur som forn- och kulturlämningar och friluftsliv. Även rennäring där det är aktuellt. Det kan kräva både lokalkännedom och ett tränat öga för att upptäcka sådant som kräver hänsyn. Du måste både hitta, dokumentera och märka ut områden som kräver särskild hänsyn. 

 

  • Senast uppdaterad: 2017-05-31