Illustration som visar när träden fälls och pluggningen gör att vattnet återkommer

Återvätningsavtal

Dikade torvmarker släpper ut mycket växthusgaser. Du kan bidra till stor klimatnytta genom att sätta igen dikena och på så sätt återväta bördiga torvmarker. Genom att teckna ett återvätningsavtal kan du få ekonomisk ersättning. Välkommen att skicka in din intresseanmälan.

Syftet med ett återvätningsavtal är att återväta dikad mark permanent och på så sätt minska utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bildas när  torven bryts ner. Vatten hindrar nerbrytning av torv. Genom att plugga dikena och höja grundvattennivån, minskar utsläppen av växthusgaser kraftigt på bördiga torvrika marker.

Återvätningsavtal

Återvätningen kommer att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till ett bättre klimat. Återvätningen kommer också att sänka tillväxten på objektet och göra det mindre tillgängligt för körning med stora skogsmaskiner. Genom att teckna ett återvätningsavtal kan du få en engångsersättning för markens minskade produktionsförmåga. I avtalet regleras bland annat hur återvätningen på objektet ska gå till, vad du som markägare avstår ifrån och vilken ersättning du får.

Bra att veta:

 • Avtalstiden är 50 år.
 • Marken ska inte användas för jordbruksändamål efter återvätningen.
 • Avtalet innebär ingen begränsning när det gäller nyttjandet av de träd som växer på marken som återväts.
 • Skattemässigt fungerar återvätningsavtal på samma sätt som ett naturvårdsavtal. 

Så här går det till 

 • Du kan anmäla intresse för att teckna återvätningsavtal genom att fylla i ett formulär på Skogsstyrelsens webbplats. Skogsstyrelsen kommer också i vissa fall att direkt kontakta markägare för att undersöka intresset.
 • Om objektet uppfyller kraven och Skogsstyrelsen och länsstyrelsen inte ser några andra hinder, gör vi i samråd en plan för hur återvätningen ska genomföras och tecknar ett återvätningsavtal.
 • Du får ersättning för minskat markvärde enligt en särskild taxa. Mer information om ersättningsnivåerna kommer inom kort på den här webbsidan.
 • Om du tänkt avverka på objektet, får du tid på dig att göra det.
 • Skogsstyrelsen ombesörjer att dikespluggningen blir utförd enligt den plan som finns med i avtalet. 
 • Du kan sedan låta området självföryngra. Marken är återvätt och utsläppen av växthusgaser har minskat, till nytta för klimatet. Med tiden återskapas en sumpskog med värden även för mångfalden.

De här objekten är prioriterade

Syftet med återvätningsavtal är klimatnyttan. Därför ska bördiga torvmarker, grästyp eller bättre, prioriteras eftersom de läcker ut mest växthusgaser.

Tills vidare prioriteras återvätningsobjekt som:

 • är före detta jordbruksmark eller ligger söder om Dalälven
 • får ett påverkansområde som endast rör en fastighet
 • inte innebär pluggning av diken som är rätade naturliga bäckar eller har vattenflöde året om. Sidodiken är OK.
 • har fungerande diken
 • inte påverkas av ett markavvattningsföretag
 • inte påverkar vägar eller annan infrastruktur negativt
 • inte påverkar skyddsvärda kulturminnen negativt
 • har ett torvskikt som är minst 3 decimeter djupt på minst ett hektar
 • är mindre än 5 hektar
 • inte har hög andel skog med redan höga naturvärden.

År du osäker om ditt objekt uppfyller prioriteringskraven? Skicka in en intresseanmälan så återkommer vi till dig.

 • Senast uppdaterad: 2021-10-08