Ekoxehane på biotopskyddsskylt. Foto: Karin Ekströmer

Större områden och högre ersättning ska öka intresset för att skydda skog

Pressmeddelande - 15 juni 2023

Det ska vara möjligt för skogsägare att formellt skydda större områden än i dag och ersättningen ska höjas i vissa fall. Det är några av totalt nio förslag som idag läggs fram till regeringen av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen med syftet att göra det mer attraktivt att skydda skogar med höga naturvärden.

Biotopskydd är den vanligaste formen för formellt skydd av skog där skogsägare får ersättning för att undanta skogen från skogsbruk på grund av höga naturvärden. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på hur skyddsformen kan utvecklas och bli mer ändamålsenlig och attraktiv för markägare. Bland annat föreslås att biotopskyddsområden ska kunna vara dubbelt så stora och att ersättningen för naturvårdsavtal i fjällnära skogar höjs rejält.

Skyddar värdefulla skogar

– Mer flexibla och anpassade former för skydd av skog är ett sätt att ännu bättre ta till vara markägares vilja att bevara och skydda biologiskt värdefulla skogar, säger Johan Eriksson, biträdande chef för Skogsavdelningen, Skogsstyrelsen.

Några av förslagen:

  • Biotopskyddsområden ska kunna omfatta områden med en storlek på upp till 50 hektar. Förslaget innebär att det ska kunna bildas biotopskyddsområden större än dagens 25 hektar, främst inom fjällnäraområdet och i vissa fall även i övriga landet.
  • En variant av naturvårdsavtal införs ovan gränsen för fjällnära skog med möjlighet till anpassat nyttjande. I naturvårdsavtal ovan gränsen för fjällnära skog ska det vara möjligt att tillgodose en markägares önskemål om ett visst, begränsat nyttjande för husbehov. En förutsättning är att naturvärdena bara påverkas marginellt.
  • Ersättningen för naturvårdsavtal höjs ovan gränsen för fjällnära skog. Förslaget innebär att vid den längsta avtalstiden om 50 år kan det handla om upp emot en fördubbling jämfört med dagens ersättningsnivå.
  • En skoglig basväg ska kunna undantas från ett biotopskyddsområde. Det ska vara möjligt att undanta en mindre del av ett biotopskyddsområde som utgörs av en befintlig skoglig basväg, vars användning inte bedöms påverka naturvärdena i biotopskyddet negativt.

I rapporten finns även ett förslag om att överväga att införa ett artskyddsavtal, en särskild variant av naturvårdsavtal för att specifikt hantera artskyddet i ordinära livsmiljöer. Avtalet kan anpassas till art- och situationsspecifika behov samt kan vara ett alternativ då ett begränsat skogsbruk bedrivs inom ramarna för artskyddet.

Positiv respons

– Förslagen har stämts av under gång med företag och organisationer och responsen har varit positiv, säger Maria Tiricke, enhetschef, Naturvårdsverket

Rapporten ”Förslag på mer flexibla biotopskydd samt anpassade skydds- och ersättningsformer för det fjällnära området” är nu lämnad till regeringen.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen arbetar med flera uppdrag från regeringen som berör skydd av skog, bland annat väntansavtal och översyn av strategin för formellt skydd av skog. Uppdragen syftar bland annat att skapa incitament för markägare att föreslå områden med höga naturvärden på sina fastigheter till formellt skydd. Regeringsuppdragen är utfallet av den skogsutredning som genomfördes 2019 och som sedan resulterade i en skogsproposition. 

Kontakt

Kontakt