Skördare avverkar skog. Foto: Ida Hansen

Avverkningsanmälningarna för maj månad i nivå med maj 2022

Nyhet | Statistik - 13 juni 2023

Senaste statistiken från Skogsstyrelsen visar att den totala avverkningsanmälda arealen under maj var oförändrad jämfört med maj 2022. Variationerna är dock stora mellan landsdelarna. Arealen i ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog var nästan tre gånger så stor som samma månad förra året.

Erfarenhet av anmälningsstatistiken visar att den kan variera mycket månadsvis på grund av olika aktörers planeringsarbete. Man bör därför vara försiktig och avvakta med att dra slutsatser om den planerade avverkningen.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under maj 19 126 hektar, vilket var oförändrat jämfört med maj 2022. Av arealen avsåg ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog 1 167 hektar, vilket kan jämföras med 433 hektar samma månad förra året.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i maj de senaste fem åren är det en minskning med 3 procent. Jämfört med medelarealen för de senaste tio åren är det en minskning med 7 procent.

Anmälningarnas fördelning på landsdelar i maj

I maj ökade anmäld och ansökt areal i Norra Norrland och Götaland medan den minskade i Södra Norrland och Svealand, jämfört med maj 2022.

  • Norra Norrland – ökning med 1 760 hektar (+64 procent)
  • Södra Norrland – minskning med 1 356 hektar (-23 procent)
  • Svealand – minskning med 1 083 hektar (-16 procent)
  • Götaland – ökning med 633 hektar (+17 procent)

Hittills i år har anmälningarna ökat med 20 procent

Till och med maj har arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning ökat med 20 procent, jämfört med samma period förra året. Arealen i ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog är till och med maj 7 961 hektar, vilket kan jämföras med 2 304 hektar motsvarande period förra året.

I Norra Norrland har anmäld och ansökt areal ökat med 64 procent, i Södra Norrland med 21 procent och i Götaland med 20 procent. I Svealand har anmäld och ansökt areal däremot minskat med 2 procent jämfört med årets första fem månader 2022.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet under årets första fem månader de senaste fem åren är ökningen 6 procent. Jämfört med de senaste tio åren är ökningen 7 procent.

Förklaring

Ökad eller minskad anmäld areal behöver inte betyda att den faktiska avverkningen ökar eller minskar i samma omfattning.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Kontakt

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2022-2024. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter