Skördare avverkar skog. Foto: Ida Hansen

Anmäld areal fortsätter att öka jämfört med förra året

Nyhet | Statistik - 16 maj 2023

Senaste statistiken från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under april var 14 procent större än under april 2022. Arealen i ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog var drygt en tredjedel så stor som samma månad förra året.

Erfarenhet av anmälningsstatistiken visar att den kan variera mycket månadsvis på grund av olika aktörers planeringsarbete. Man bör därför vara försiktig och avvakta med att dra slutsatser om den planerade avverkningen.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under april 14 966 hektar, vilket var 14 procent mer än under april 2022. Av arealen avsåg ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog 159 hektar, vilket kan jämföras med 438 hektar samma månad förra året.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i april de senaste fem åren är det en minskning med 5 procent. Jämfört med medelarealen för de senaste tio åren är det en minskning med 9 procent.

Anmälningarnas fördelning på landsdelar i april

Sammanlagt ökade arealen i anmälningar och ansökningar i april med 1 102 hektar (39 procent) i Götaland, med 546 hektar (28 procent) i Norra Norrland och med 549 hektar (15 procent) i Södra Norrland. I Svealand minskade arealen med 346 hektar (7 procent), jämfört med april förra året.

Hittills i år har anmälningarna ökat med 25 procent

Till och med april har arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning ökat med 25 procent, jämfört med samma period förra året. Arealen i ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog är till och med april 6 592 hektar, vilket kan jämföras med 1 871 hektar motsvarande period förra året.

I Norra Norrland har anmäld och ansökt areal ökat med 64 procent och i Södra Norrland med 39 procent. I Götaland är ökningen 21 procent och i Svealand 1 procent jämfört med årets första fyra månader 2022.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet under årets första fyra månader de senaste fem åren är ökningen 8 procent. Jämfört med de senaste tio åren är ökningen 11 procent.

Förklaring

Ökad eller minskad anmäld areal behöver inte betyda att den faktiska avverkningen ökar eller minskar i samma omfattning.
Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

Kontakt

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2022-2024. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter