Dött liggande träd.

Skogsstyrelsens arbete med nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen genomförde rikstäckande inventeringar av nyckelbiotoper under åren 1993–1998, 2001–2006 och under 2018. Idag sker ingen systematisk inventering av nyckelbiotoper. Från och med 2021 registreras inte nyckelbiotoper vid tillsynsärenden. Skogsstyrelsen använder nyckelbiotopsbegreppet inom vissa delar av verksamheten.

Hur går en identifiering och registrering till?

Att identifiera nyckelbiotoper kräver särskild kompetens. Kraven på de som ska identifiera och registrera nyckelbiotoper är höga. De medarbetare vid Skogsstyrelsen som identifierar nyckelbiotoper har god kunskap om naturvärden. I arbetet ingår att delta i kalibreringsövningar och utbildningar för att ständigt utveckla kompetensen.

Inför ett fältbesök kan inventeraren ta stöd av kartor och annat material som finns över området.  För att identifiera och avgränsa nyckelbiotoper i fält används ett underlag där förekomst och frekvens av olika egenskaper som är viktiga i bedömningen av skogens naturvärden noteras. Nyckelbiotoperna registreras i en databas på Skogsstyrelsen.

Besöken och fynden dokumenteras noga för att kunna följas upp, och återkoppling sker alltid till markägaren.

Storskogsbruket inventerar själva sina marker.

I vilka verksamheter arbetar Skogsstyrelsen med nyckelbiotoper?

Skogsstyrelsen förvaltar nyckelbiotopsdatabasen, som innehåller information om fler än etthundratusen kända nyckelbiotoper och objekt med naturvärden spridda över hela landet. Databasen är ett viktigt kunskapsunderlag inom svenskt miljö- och naturvårdsarbete, till exempel för myndigheternas beslut om formellt skydd och för markägares ställningstagande om frivilliga avsättningar och annan planering som miljöhänsyn inom skogsbruket.

I början av 2021 upphörde Skogsstyrelsen med registrering av nyckelbiotoper i samband med handläggning av avverkningsanmälningar och tillståndsansökningar. Istället dokumenteras naturvärden med en annan metod.

I nuläget registrerar Skogsstyrelsen nyckelbiotoper framförallt inom ramen för områdesskydd och ekonomiska stöd. Skogsstyrelsen kan också inventera naturvärden till kunder som så önskar.

  • Senast uppdaterad: 2021-08-17