Låga.

Vårt arbete med nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen fick tidigare i uppdrag från regeringen att under 2018 till 2027 genomföra en landsomfattande nyckelbiotopsinventering. Riksdagens budgetbeslut i december 2018 innebär att Skogsstyrelsen inte har finansiering för en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper under 2019. Uppdraget kan därför inte genomföras som planerat.

Hur går en inventering till?

Att inventera nyckelbiotoper kräver särskild kompetens, kraven på de som ska inventera nyckelbiotoper är höga. Här finns kompetenskrav som måste vara uppfyllda. De medarbetare vid Skogsstyrelsen som inventerar nyckelbiotoper har lång erfarenhet och kunskap om naturvärden. I arbetet ingår att delta i kalibreringsövningar och utbildningar för att ständigt utveckla kompetensen.

Inventeringen sker i flera steg. Den första bedömningen görs på kontoret med hjälp av kartor och annat material. De inritade områdena som bedöms kunna innehålla en nyckelbiotop besöks sedan på plats i skogen.

I arbetet att identifiera nyckelbiotoper används ett underlag där förekomst och frekvens av olika egenskaper som är viktiga i bedömningen av skogens naturvärden noteras. Detta används sedan som ett stöd vid identifiering och avgränsning av nyckelbiotopen.

Besöken och fynden dokumenteras noga för att kunna följas upp, och återkoppling sker alltid till markägaren.

Nyckelbiotopen registreras sedan hos Skogsstyrelsen.

Storskogsbruket inventerar själva sina marker.

Hur bevaras nyckelbiotoper?

Nyckelbiotoper har inget formellt skydd i någon lag. Att ett område registreras som nyckelbiotop innebär inte att området är skyddat.

En nyckelbiotop är inte en skyddsform på så sätt att något beslut fattas. Nyckelbiotopen är ett inventeringsresultat och ett kunskapsunderlag.

 

 

 

 

  • Senast uppdaterad: 2019-11-07