Dött liggande träd. Foto: Michael Ekstrand

Skogsstyrelsens arbete med nyckelbiotoper och objekt med naturvärden

Från och med den 21 december 2021 identifierar och registrerar Skogsstyrelsen inte längre nyckelbiotoper eller objekt med naturvärden.

Skogsstyrelsen har upphört att identifiera och registrera nyckelbiotoper och objekt med naturvärden i all verksamhet. Beslutet gäller från och med den 21 december 2021 och grundas på rättsläget. Skogsstyrelsen har sedan 1990-talet inventerat och registrerat nyckelbiotoper och objekt med naturvärden inom de uppdrag och/eller ramar som vi har haft. Från 1993 till och med 2016 har Skogsstyrelsen haft uppdrag och/eller budgetposter som styrt myndigheten i olika regleringsbrev. Den 1 maj 2018 fick Skogsstyrelsen i uppdrag av regeringen att genomföra en landsomfattande inventering. Uppdraget drogs tillbaka av regeringen den 27 juni 2019.

Flera kammarrätter har bedömt att registrering av nyckelbiotoper utgör ett överklagbart beslut. Mot bakgrund av domstolarnas uttalanden har Skogsstyrelsen gjort bedömningen att även registrering av objekt med naturvärden får betraktas som myndighetsbeslut.

Skogsstyrelsens bedömning är att nyckelbiotoper och objekt med naturvärden som är registrerade under perioder då vi har haft regeringsuppdrag att identifiera och registrera nyckelbiotoper har rättslig grund. Det innefattar registreringar av nyckelbiotoper och objekt med naturvärden till och med den 26 juni 2019.

Begäran om avregistrering och överklagan hanteras på olika sätt

Vill du begära att en nyckelbiotop eller objekt med naturvärden ska avregistreras på din mark? Då kan du lämna in en sådan begäran till Skogsstyrelsen.

  • Om begäran rör en nyckelbiotop eller objekt med naturvärden som är registrerad från och med den 27 juni 2019, avregistreras nyckelbiotopen eller objektet med naturvärden.
  • Om begäran rör en nyckelbiotop eller objekt med naturvärden som är registrerad till och med den 26 juni 2019, hanteras begäran om avregistrering som en begäran om att beslutet om registreringen ska upphävas.
  • Du kan även överklaga beslutet att registrera en nyckelbiotop eller ett objekt med naturvärden utan att först begära avregistrering. Ett sådant överklagande ska ställas till förvaltningsrätten, men skickas till Skogsstyrelsen.   

Nyckelbiotopsdatabasen

Skogsstyrelsen förvaltar nyckelbiotopsdatabasen, som innehåller information om fler än etthundratusen kända nyckelbiotoper och objekt med naturvärden spridda över hela landet. Databasen är ett viktigt kunskapsunderlag inom svenskt miljö- och naturvårdsarbete, till exempel för myndigheternas beslut om formellt skydd och för markägares ställningstagande om frivilliga avsättningar och annan planering som miljöhänsyn inom skogsbruket.

  • Senast uppdaterad: 2023-10-25