Dött liggande träd. Foto: Michael Ekstrand

Skogsstyrelsens arbete med nyckelbiotoper och objekt med naturvärden

Från och med den 21 december 2021 identifierar och registrerar Skogsstyrelsen inte längre nyckelbiotoper eller objekt med naturvärden.

Skogsstyrelsen har sedan 1990-talet inventerat och registrerat nyckelbiotoper och objekt med naturvärden på uppdrag av regeringen. Skogsstyrelsen har dock från och med den 21 december 2021 upphört att identifiera och registrera nyckelbiotoper och objekt med naturvärden i all verksamhet. Skogsstyrelsen kommer inte att återuppta registreringar av nyckelbiotoper i och med att regeringen har uttalat sin vilja att inventering och registrering av nyckelbiotoper bör upphöra.

Förvaltningsrätter och kammarrätter har tidigare i flera avgöranden ansett att registrering av nyckelbiotop är ett överklagbart beslut. Skogsstyrelsen har överklagat domarna och den 4 januari 2024 kom Högsta förvaltningsdomstolens avgörande (dom i mål nr 7527-22). Högsta förvaltningsdomstolens bedömning är att en nyckelbiotopsregistrering visserligen utgör ett förvaltningsbeslut, men att beslutet inte är överklagbart. Skälet till att det inte är överklagbart är enligt Högsta förvaltningsdomstolen att registreringen har väldigt begränsade effekter för den enskilde. Bedömningen att det har begränsade effekter baserar domstolen dels på att det är naturvärdena i skogen, och inte registreringen, som är avgörande för om det föreligger samrådsskyldighet och dels på att Skogsstyrelsen inte har haft något ansvar för eller varit inblandad i utformningen av certifieringssystemet. Eftersom beslut om nyckelbiotopsregistrering inte ansågs överklagbart avvisade Högsta förvaltningsdomstolen överklagandet. Frågan om det funnits tillräckligt rättsligt stöd för registreringarna prövades därför inte.

Skogsstyrelsen bedömer med utgångspunkt i domen från Högsta förvaltningsdomstolen att alla nyckelbiotopsregistreringar, oavsett när de gjordes, bör betraktas som icke överklagbara och att detta även omfattar objekt med naturvärden.

Skogsstyrelsen har tidigare avregistrerat nyckelbiotoper som registrerats efter den 26 juni 2019 om markägaren begärt det, baserat på tidigare domar från lägre instanser. Efter domen från Högsta förvaltningsdomstolen kommer Skogsstyrelsen att sluta avregistrera dessa nyckelbiotoper och alltså inte ta bort dem från karttjänster när skogsägare begär det.

Skogsstyrelsen kommer dock även fortsatt ompröva nyckelbiotoper i de fall besluten är uppenbart felaktiga och kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

Begäran om omprövning

Vill du begära att en nyckelbiotop eller objekt med naturvärden ska omprövas på din mark? Då kan du lämna in en sådan begäran till Skogsstyrelsen där du anger de skäl du vill anföra för omprövningen. Skogsstyrelsen kommer att bedöma om det finns skäl att upphäva eller ändra beslutet om registrering.

Nyckelbiotopsdatabasen

Skogsstyrelsen förvaltar nyckelbiotopsdatabasen, som innehåller information om cirka 115 000 kända nyckelbiotoper och objekt med naturvärden spridda över hela landet. Databasen är ett viktigt kunskapsunderlag inom svenskt miljö- och naturvårdsarbete, till exempel för myndigheternas beslut om formellt skydd och för markägares ställningstagande om frivilliga avsättningar och annan planering som miljöhänsyn inom skogsbruket.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-22