Dött liggande träd.

Skogsstyrelsens arbete med nyckelbiotoper

Från och med den 21 december 2021 identifierar och registrerar Skogsstyrelsen inte längre nyckelbiotoper.

Skogsstyrelsen har upphört att identifiera och registrera nyckelbiotoper i all verksamhet. Beslutet gäller från och med den 21 december 2021 och grundas på rättsläget.

Skogsstyrelsen har sedan 1990-talet inventerat och registrerat nyckelbiotoper inom de uppdrag och/eller ramar som vi har haft. Från 1993 till och med 2016 har Skogsstyrelsen haft uppdrag och/eller budgetposter som styrt oss i våra regleringsbrev. Den 1 maj 2018 fick Skogsstyrelsen i uppdrag av regeringen att genomföra en landsomfattande inventering. Uppdraget drogs tillbaka av regeringen den 27 juni 2019.

Skogsstyrelsens hållning är att nyckelbiotoper som är registrerade under perioder då vi har haft regeringsuppdrag att identifiera och registrera nyckelbiotoper har rättslig grund. Det innefattar registreringar av nyckelbiotoper till och med den 26 juni 2019.

Begäran om avregistrering hanteras på två olika sätt

Vill du begära att en nyckelbiotop ska avregistreras på din mark? Då kan du lämna in en sådan begäran till Skogsstyrelsen. Begäran ska i första hand ske skriftligt.

  • Om begäran rör en nyckelbiotop som är registrerad från och med 27 juni 2019, avregistreras nyckelbiotopen.
  • Om begäran rör en nyckelbiotop som är registrerad till och med den 26 juni 2019, hanteras begäran som ett överklagande och överlämnas till berörd förvaltningsrätt. Detta eftersom Skogsstyrelsen menar att det finns rättsligt stöd för registreringen i Skogsstyrelsens regleringsbrev och i särskilda regeringsbeslut under tiden fram till den 26 juni 2019.

Nyckelbiotopsdatabasen

Skogsstyrelsen förvaltar nyckelbiotopsdatabasen, som innehåller information om fler än etthundratusen kända nyckelbiotoper och objekt med naturvärden spridda över hela landet. Databasen är ett viktigt kunskapsunderlag inom svenskt miljö- och naturvårdsarbete, till exempel för myndigheternas beslut om formellt skydd och för markägares ställningstagande om frivilliga avsättningar och annan planering som miljöhänsyn inom skogsbruket.

  • Senast uppdaterad: 2021-12-21