Brandskada på tall. Foto: Rune Ahlander

Skogsbrukets rutiner för att förebygga brand

De flesta aktörer inom skogsbruket har väl inarbetade rutiner för hur skogsbruk bedrivs när det är förhöjd risk för skogsbrand. Branschen tog efter branden i Västmanland 2014 fram gemensamma riktlinjer som stöd i arbetet.

Riktlinjerna beskriver vilken utbildning personalen ska ha och hur skogsmaskiner ska vara utrustade för att undvika brand och för att snabbt kunna släcka om brand uppstår.

Vilka åtgärder som ska vidtas utgår från den aktuella brandrisken. Brandrisken baseras på olika index, som bygger på olika faktorer som har betydelse för en brand. HBV anger antändningsrisken och FWI anger spridningsrisken. Som komplement till dessa index görs observationer i fält och avstämningar med forskare och experter.

Några exempel på åtgärder som görs i skogsbruket vid förhöjd brandrisk:

  • Följer brandriskindex dagligen och vid mycket hög risk varje timme. Beslut tas utifrån de aktuella förutsättningarna och det kan vara stora lokala variationer.
  • Gör lokala regnobservationer
  • Rådgör med experter
  • Går över till nattkörning då risken oftast är lägre
  • Styr över arbetet till blöta skogsområden
  • Säkrar upp arbetet med brandpumpar, brandvakter och gör brandgator med grävskopa.

Enligt de branschgemensamma riktlinjerna ska alltid samråd ske med markägaren då brandrisken är hög. Vid samrådet kommer man tillsammans överens om man ska köra enligt plan eller om särskilda åtgärder ska vidtas. Är riskerna för stora avbryter man arbetet.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-09