Grip on Lifes logotyp och dekormönster.

Bildavtal med fotograf eller illustratör

För inköp av bilder, illustrationer och filmer och ersättning för användning av dessa inom projektet Grip on Life IP krävs att ett avtal träffas mellan upphovsmannen och Skogsstyrelsen. Det gör du genom att fylla i nedanstående formulär.

Avtal om användning av bild och ersättning för sådan användning i projektet Grip on Life IP

Mellan Skogsstyrelsen och upphovsmannen, har följande avtal träffats om användning av bild och ersättning för sådan användning.

§ 1
Detta avtal omfattar fotografi, teckning, illustration, film med mera som framställts av upphovsmannen och som upphovsmannen ställt eller i framtiden ställer till Skogsstyrelsens förfogande att använda i projektet Grip on Life IP, i det följande benämnd bilden.

§ 2
Upphovsmannen åtar sig att följa instruktionen för bild och film i Grip on Life IP (se rubriken Instruktion för bild och film).

§ 3
Skogsstyrelsen har rätt att använda bilden i projektet Grip on Life IP utan begränsning, bland annat för publicering på projektets webbplats, i sociala medier, i publikationer, informationsmaterial och presentationer. Skogsstyrelsen har rätt att överlåta rätten att använda bilden till annan för användning inom projektet Grip on Life IP. Skogsstyrelsen får dock inte medge annan att vidareupplåta rätten att använda bilden till tredje man utan upphovsmannens samtycke.

Upphovsmannen har rätt att såväl använda som upplåta rätt till bilden så länge det inte inskränker Skogsstyrelsens rättigheter enligt detta avtal.

§ 4
Ersättning till upphovsmannen för användning av bilden i enlighet med detta avtal utgår ej.

§ 5
Detta avtal ersätter eventuellt tidigare ingångna avtal mellan parterna beträffande användning av bild och ersättning för sådan användning i projektet Grip on Life IP.

  • Senast uppdaterad: 2019-04-09