Grip on Lifes logotyp och dekormönster.

Tillämpa ny kunskap

Att göra rätt sak på rätt plats är avgörande för att få till ett effektivare miljöarbete. Vi behöver förbättra våra metoder för att skapa långsiktiga, hållbara och kostnadseffektiva lösningar, som är väl förankrade hos dem som lever och verkar i landskapet. För att lyckas med det behövs mer kunskap, mer information, mer samverkan och effektivare arbetssätt. Att tillämpa ny kunskap är ett av Grip on Lifes fyra delområden.

För vattendrag och våtmarker förekommer ofta, för ett och samma område, flera olika planer som rör bevarande och skötsel. För att skapa ett effektivare arbetssätt vill vi samla alla tänkbara planer som finns för ett och samma område och skapa en integrerad plan. Att integrera planer skulle både förenkla naturvårdsarbetet och säkerställa ett mer effektivt samarbete mellan statliga myndigheter. Vårt arbete ska resultera i arbetssätt och modeller för hur man integrerar planer för vattendrag och våtmarker, samt ett hjälpmedel vid prioritering av vilka åtgärder som ska göras var.

Restaureringsmetoder för våtmarker

Vi testar olika restaureringsmetoder för våtmarker och följer upp effekter av de åtgärder vi genomför. Vilka metoder fungerar bäst och vilken typ av uppföljning bör man ha för att visa om åtgärden haft avsedd effekt? Det ger oss viktig kunskap inför framtida åtgärder och för att kunna förklara vilken effekt som åtgärderna har på de ekosystemtjänster som restaurerade våtmarker bidrar med.

Samverkansmodeller

För att nå långsiktiga och hållbara lösningar, som redan från början är väl förankrade hos berörda intressenter, testar vi olika typer av samverkansmodeller – det vill säga olika sätt att arbeta och besluta saker tillsammans. Det gör vi även för att öka samarbetet mellan myndigheter. Resultatet blir att vi tar fram åtgärdsplaner, alltså planer för hur, när och var vi ska göra åtgärder. Dessutom får vi redskap och metoder för att underlätta samverkan mellan myndigheter.

Finansiering för markägare

Det finns fonder där markägare kan ansöka om pengar till naturvårdsåtgärder. Det kan vara svårt att hitta rätt fond för rätt åtgärd och där den ger störst nytta för den biologiska mångfalden. Vi träffar markägare och informerar om alternativa skogsbruksmetoder och vilka fonder som finns att söka medel ur för naturvårdsåtgärder. Förhoppningen är att markägare kommer att söka mer medel ur de fonder som finns tillgängliga.

  • Senast uppdaterad: 2024-03-05