Grip on Lifes logotyp och dekormönster.

Bättre bevarandestatus för Natura 2000-områden

Arbetet med att bevara känslig och värdefull natur i och intill Natura 2000-områden är ett av de fyra delområden vi arbetar med i Grip on Life. Vårt fokus är åtgärder som förbättrar miljön och förutsättningarna för de arter som lever i vattendrag och våtmarker i skogslandskapet.

I Sverige behövs åtgärder i nästan alla typer av Natura 2000-områden för att de ska nå en gynnsam bevarandestatus. Grip on Life ska därför fungera som en katalysator för ett ännu större miljö- och hållbarhetsarbete.

Det som styr arbetet i Grip on Life är handlingsplanen "Prioritized Action Framework" (PAF) för Natura 2000-nätverket i Sverige. I PAF – eller ”paffen” – finns prioriterade naturvårdsåtgärder som hjälper till att skydda värdefull natur och bidrar till att Natura 2000-habitat kan nå gynnsam bevarandestatus.

En gemensam insats

En styrka i Grip on Life är våra projektpartners. Tillsammans har vi erfarenhet från en mängd områden, exempelvis skogsbruk, naturvård och vattenförvaltning. Vi lär av varandra och gör en gemensam insats för att sköta och utveckla Natura 2000-områden på bästa sätt. Här har skogssektorn en viktig roll. God miljöhänsyn vid skogsbruk bidrar till att bevara och förbättra viktiga miljöer.

Exempel på miljöhänsyn är att

  • lämna en kantzon av träd och annan växtlighet närmast vattnet
  • bygga virkesbroar över vattendrag och risa körvägar för att undvika körskador
  • planera var virket ska läggas vid avverkning, så att den tunga skotaren kommer så långt ifrån vattnet som möjligt. Eller ”undvika att köra i eller precis intill vattendrag och diken”.

Det finns en väletablerad samverkan inom skogsbruket som andra sektorer kan lära mycket av. Hos både markägare och myndigheter finns också stor kunskap om vattendrags och våtmarkers betydelse, som vi tar tillvara och för vidare.

Utveckla Natura 2000-områden

Grip on Life tar fram förslag på hur skogssektorn och andra intressenter kan sköta och utveckla Natura 2000-områden för att fler habitat ska nå gynnsam bevarandestatus. En annan viktig uppgift i projektet är att ta reda på vilka verksamheter som går att bedriva i eller intill ett Natura 2000-område, utan att riskera områdets bevarande status. Det saknas kunskap om vad som är hållbar användning av dessa områden och det är något vill vi ändra på.

Alla Natura 2000-områden har bevarandeplaner som anger hur de ska skötas och förvaltas, men dessa planer är inte alltid funktionella. I värsta fall kan detta leda till att områdena utvecklas i en oönskad riktning. Grip on Life ska utveckla och testa en modell för hur man tar tillvara kunskap och information om Natura 2000-områden och mer regelbundet uppdaterar bevarandeplaner. Resultatet ska bli planer med en korrekt beskrivning av området och passande förslag på skötselåtgärder – och i förlängningen fler habitat med gynnsam bevarandestatus.

Ringar på vattnet

Arbetet vi gör i Grip on Life är inte tillräckligt för att nå det långsiktiga målet: att genomföra handlingsplanen PAF så att alla typer av Natura 2000-områden når gynnsam bevarandestatus. Det behövs fler åtgärder, och vårt projekt måste därför ge ringar på vattnet i form av nya så kallade kompletterande projekt (complementary actions på engelska).

De kompletterande projekten arbetar, precis som Grip on Life, för att genomföra PAF men fokuserar på andra geografiska områden eller andra naturtyper inom Natura 2000-nätverket. Projekten kan drivas av exempelvis andra myndigheter, intresseorganisationer, skogsägare eller företag. Genom de kompletterande projekten startar vi ett hållbarhetsarbete som får kraft att fortsätta även efter att Grip on Life har avslutats.

  • Senast uppdaterad: 2024-03-05