Grip on Lifes logotyp och dekormönster.

Fakta om projektet

Grip on Life IP pågår från år 2018 fram till år 2025. I projektet medverkar både myndigheter, skogsägarföreningar och intresseorganisationer, sammanlagt 16 partners. Skogsstyrelsen är projektägare.

Projektet har fått pengar från EU:s miljöprogram LIFE IP och har en total budget på cirka 170 miljoner kronor, varav EU finansierar 60 procent. Andra stora finansiärer är Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Våra vattendrag

Vi arbetar i utvalda vattendrag med avrinningsområden, från Blekinge i söder till Västerbotten i norr. Flera av dessa vattendrag innehåller eller angränsar till Natura 2000-områden. Projektets långsiktiga mål är att miljön i alla typer av Natura 2000-habitat ska förbättras och bevaras för framtiden.

Län

Vattendrag

Blekinge Bräkneån, Mieån, Lyckebyån, Silletorpsån, Mörrumsån och Nättrabyån
Kalmar Alsterån, Emån och Virån
Halland Fylleån, Stensån, Lagan, Genevadsån, Nissan, Suseån, Ätran, Viskan
Jönköping Emån och Motala Ström
Västmanland Hedströmmen
Jämtland Åreälven, Långan, Ammerån och Gimån
Västerbotten Vindelälven, Lögdeälven, Öreälven, Byske älv och Åby älv

Namnet Grip on Life IP

Grip står för ”Using functional water and wetland ecosystems and their
services as a model for improving green infrastructure and implementing PAF in Sweden”, vilket kan översättas till ”att använda funktionella vatten- och våtmarksekosystem och deras tjänster som en modell för att förbättra grön infrastruktur och implementera PAF i Sverige”.

PAF

PAF är projektets styrdokument och är en förkortning av Prioritized Action Framework for Natura 2000 (prioriterad åtgärdsplan för Natura 2000). Det är en nationell handlingsplan med insatser och åtgärder som hjälper till att skydda och bevara känslig och värdefull natur i Natura 2000-områden. Alla EU-länder har en PAF och det är Naturvårdsverket som har skrivit Sveriges PAF.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Områdena väljs ut för att de innehåller naturtyper eller arter som är särskilt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. Sverige har ungefär 4000 Natura 2000-områden, många av dem är små eller mycket små och känsliga för förändringar i miljön (även i omkringliggande miljö).

LIFE IP

EU:s miljöprogram LIFE finansierar projekt som arbetar för att bevara och förbättra natur, miljö och klimat. IP står för integrerade projekt och arbetar med att införa miljö- och klimatplaner i större skala, till exempel regionalt eller nationellt. 

  • Senast uppdaterad: 2024-03-05