Gravänder vid våtmark. Foto: MostPhotos/Johannes Erlandsson

Webbinarieserie om våtmarker

Nyhet - 28 januari 2022

Under hösten arrangerade Länsstyrelsen i Kalmar län en webbinarieserie som berör arbetet med att anlägga eller restaurera våtmarker.

Våtmarker fyller många funktioner i landskapet, och restaurering och anläggning av våtmarker är viktiga åtgärder för att bevara och stärka ekosystemtjänster som vi är beroende av i ett hållbart samhälle.

Under hösten arrangerade Länsstyrelsen i Kalmar län en webbinarieserie på temat våtmarker. Serien riktar sig främst till kommunala tjänstemän, konsulter och åtgärdssamordnare som stöttar markägare med att restaurera eller anlägga våtmarker i Kalmar län, men kan även vara av intresse för en bredare målgrupp.

− Syftet är att dela kunskap kring underlag, goda exempel och vikten av rätt åtgärd på rätt plats, säger Martin Hederskog, Länsstyrelsen i Kalmar län. Till vår hjälp har vi haft erfarna konsulter.

Webbinarieserien var uppdelad i fem delar:

1. ”Torrsim” – Det förberedande skrivbordsarbetet
Medverkande: Jens Morin och Per Saarinen Claesson (Naturcentrum)

Under det första webbinariet ligger fokus på det förberedande skrivbordsarbetet som är det första viktiga steget mot en väl fungerande våtmark. Erfarna konsulter från Naturcentrum delar med sig av sin kunskap.

2. Praktiska exempel – Våtmarker i odlingslandskapet
Medverkande: Peter Feuerbach (Wetlands international)

Under det andra webbinariet ligger fokus på våtmarker i jordbrukslandskapet. Konsult Peter Feuerbach delar med sig av praktiska exempel och tips på hur man kan gå tillväga för att anlägga och restaurera våtmarker i jordbrukslandskapet med fokus på effektiv näringsretention och biologisk mångfald.

3. Rätt våtmark på rätt plats – Våtmarkspolicy, underlag och ekosystemtjänster
Medverkande: Carina Pålsson och Martin Hederskog (Länsstyrelsen i Kalmar län)

På det tredje webbinariet fokuserar vi på rätt våtmark på rätt plats med utgångspunkt i ekosystemtjänster ur ett landskapsperspektiv. Länsstyrelsens våtmarkssamordnare visar kartunderlag, praktiska tips för relevanta beräkningar och länsstyrelsens våtmarkspolicy med mera.

4. Praktiska exempel – Återskapa restaurera våtmarker i skogslandskapet
Medverkande: Jens Morin och Per Saarinen Claesson (Naturcentrum)

På webbinariet ligger fokus på våtmarker i skogslandskapet och konsulter från Naturcentrum delar med sig av praktiska exempel och tips på hur man kan gå tillväga för att restaurera och återskapa våtmarker.

5. Processen – Anmälan om vattenverksamhet: rätt prövning i rätt tid
Medverkande: Erika Nilsson och Sofia Herbertsson (Länsstyrelsen i Kalmar län)

Under webbinariet ligger fokus på processen kopplat till anmälan om vattenverksamhet och samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Målsättningen är att förtydliga kring processen och informera om vad det är viktigt att tänka på, placeringar som kan försvåra/förenkla, när och varför kan det behövas tillstånd hos domstol med mera. Vattenverksamhetshandläggare och naturskyddshandläggare deltar.