Storkvarnbäcken, Vindeln.  Foto: Elisabet Andersson

Uppstart för samverkan kring Alsterån, Emån och Virån i Kalmar län

Nyhet - 12 april 2019

Under april startar vi arbetet med samverkan på allvar i Kalmar län, då vi har en första informationsträff med referensgruppen för våra vattendrag och avrinningsområden. Målet med samverkan är att myndigheter, organisationer, företagare, enskilda markägare och andra intresserade ska arbeta tillsammans för en hållbar användning av skog och vatten.

Den 16 april har vi uppstartsmöte med projektets referensgrupp, som ska hjälpa oss att ta tillvara den kunskap och det intresse för skog och vatten som finns lokalt. Referensgruppen, sammanlagt cirka 30 personer, består av representanter från bland annat kommuner, vattenråd, Linnéuniversitetet, Naturskyddsföreningen samt förtroendevalda inom Södra Skogsägarna. Det är verkligen en god uppslutning till gruppen och det kommer att finnas med företrädare för i princip alla de olika värdena som finns i och intill skogens vatten.

På uppstartsmötet kommer vi att presentera Grip on Life och det arbete vi planerar att göra i Kalmar län. Södra Skogsägarna kommer berätta om sitt arbete i Grip on Life. Även vattenråden, Emåförbundet, Alsteråns vattenråd samt Viråns och Oskarhamnsbygdens vattenråd, ska prata om hur de arbetar med förbättringsåtgärder i respektive avrinningsområde.

Därefter kommer vi att diskutera hur vi vill arbeta i projektet, genom samverkan och inte minst Smultronställemetoden som är utvecklad i Kalmar län. Vi avslutar med en gruppuppgift där deltagarna ska fundera över vilka värden som de personligen förknippar med sina vattendrag och vad de tycker är viktigt att vi arbetar vidare med i projektet.

Målsättningen är att hitta samarbetsmöjligheter och att de åtgärder vi planerar redan från början ska bli väl förankrade lokalt.

Smultronställemetoden

Metoden är ett sätt inleda en dialog om bevarande och utveckling av värden i miljön. Vi efterfrågar och samlar in lokala kunskaper, åsikter och värderingar om möjligheter, problem och åtgärder i miljön, som sedan blir grunden för ett fortsatt miljöarbete. Det finns ett stort värde i att ta tillvara den kunskap som till exempel markägare och andra verksamma inom ett område har.

Alsterån, Emån och Virån

Alsterån, Emån och Virån utgör tre fokusområden som vi arbetar med i projektet Grip on Life. Projektet syftar bland annat till att förbättra miljön i vattendrag och våtmarker i skogslandskapet.

Dessa tre vattendrag uppnår idag inte ”God ekologisk status”. Vattenuttag, utdikningar, jordbruk, skogsbruk, flottning, vattenkraft och industrier är exempel på aktiviteter som genom åren har lett till att vattendragens naturliga processer har förändrats och att vattenkvaliteten har försämrats. Detta har i sin tur påverkat förutsättningarna för växt- och djurlivet i och i anslutning till vattendragen.