Demoslingan Sandvadsbäcken-Emån utanför Kalmar i gråväder och dimma. Foto: Martin Hederskog

Positiva effekter efter restaurering av våtmark skildras i ny film

Nyhet - 28 september 2023

Restaurering av våtmarker kan få en lång rad positiva effekter! Bland annat för klimatet och biologisk mångfald. Efter Grip on Lifes åtgärder i Sandvadsbäcken har våtmarker i området nu åter blivit blöta. I en ny film berättar vi mer om hur och varför vi restaurerat våtmarkerna.

Sandvadsbäcken, Kalmar län, har historiskt rensats, rätats och fördjupats. Det gjordes bland annat för att avvattna våtmarkerna så att området kunde användas för slåtter. En annan orsak var att man ville nyttja vattnets krafter i en kvarn.

Men nyttan med avvattningen spelade ut sin roll. Kvarnen är borta sedan länge, och marken används inte längre för slåtter. Men vattnet, ja det har fortsatt att forsa fram i bäcken. Resultatet har blivit torrlagda svämplan* och våtmarker som medfört koldioxidutsläpp från torv som bryts ned, och sämre livsmiljö för fisk och andra arter i bäcken och våtmarkerna i området.

– I dag vet vi vilken stor nytta det kan vara att återställa våtmarker. Vi kan få minskade koldioxidutsläpp och stärkt biologisk mångfald, samt att vatten kan hållas kvar i landskapet. Det är viktigt både torra somrar och vid översvämningar. Våtmarkerna kan även fungera som naturliga reningsverk, förklarar Lars Carlsson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen som jobbar med projektet Grip on Life.

– Behovet av restaurering i sydöstra delen av Sverige är stort. Man räknar med att hälften av våtmarkerna i Emåns avrinningsområde, där Sandvadsbäcken ingår, är utdikade, fortsätter han.

Genomförda åtgärder

Grip on Life har finansierat flera restaureringsåtgärder i bäcken på en sträcka av cirka 5,5 kilometer. Både grävmaskiner och manuell kraft har använts för att återställa fördjupade och genomgrävda sektioner som bestämmer vattennivån i våtmarker och svämplan.

– Vårt mål var att få till ett naturligt flöde och samtidigt få så många positiva effekter som möjligt i området – och det har vi verkligen uppnått!

När det gäller våtmarkerna handlar det i det här fallet alltså inte om att plugga igen diken, utan våtmarkerna har kunnat återvätas tack vare åtgärderna i bäcken.

– Våtmarkerna innehåller torv och i och med att vattennivån nu höjts, så stoppas nedbrytningen av torven. Därmed minskar utsläppen av koldioxid, uppger Lars Carlsson.

Inspirationsfilm om restaureringen

Arbetet med att restaurera våtmarkerna har också följts av ett filmteam. Och nu finns en färdig film som skildrar hur arbetet gått till, varför man gjort åtgärderna och vad resultatet blivit.

– Vi hoppas att filmen kan inspirera markägare att restaurera våtmarker på sina egna fastigheter. Det finns så många positiva effekter för dem som markägare. Och hjälp finns att få från länsstyrelserna och Skogsstyrelsen, både när det gäller ekonomiskt stöd och rådgivning, säger Lars Carlsson.

Scrolla ned för att titta på filmen.

*Fotnot

Svämplan är området närmast ett vattendrag/sjö som regelbundet översvämmas när vattennivån i vattendraget/sjön höjs. Svämplan har ofta rik biologisk mångfald.

Fakta om restaureringen

Restaureringen av Sandvadsbäcken har gjorts inom ramen för Grip on Life i ett samarbete mellan Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen Kalmar och markägarna Sveaskog och Finsjö skogar. Rådgivningen inför restaureringen och de praktiska åtgärderna har utförts av Naturcentrum. De sista restaureringsåtgärderna i bäcken gjordes våren 2023.