Två exemplar av broschyren Skogsbruk och Natura 2000 ligger mot vit bakgrund.

Ny broschyr ger kunskap om skogsbruk i Natura 2000-områden

Nyhet - 27 november 2023

Skogsbruk i eller i anslutning till Natura 2000-områden kräver både särskild hänsyn och kunskap om det regelverk som gäller. Grip on Life har nu tagit fram en broschyr för att öka kunskapen om skogsbruk och Natura 2000.

Fokus på innehållet ligger på Natura 2000-vatten och Natura 2000-våtmarker. Broschyren riktar sig främst till de som i sin yrkesroll behöver ha god kunskap om skogsbruk i Natura 2000-områden, däribland tjänstemän på myndigheter och skogsbolag, samt skogsmaskinförare.

– Vi märker att det finns många frågor om skogsbruk och Natura 2000. Därför vill vi bidra till ökad kunskap om planering och uppföljning av skogliga åtgärder specifikt vid Natura 2000-vattendrag och Natura 2000-våtmarker, säger Marie Lundström, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och en av dem som jobbar i Grip on Life.

– I broschyren tar vi bland annat upp vilken hänsyn som behövs till vatten, ger tips om kartverktyg som kan vara ett viktigt stöd i planeringen av en skogsbruksåtgärd och berättar om bevarandeplaner för Natura 2000. Det finns också en genomgång av olika metoder som kan användas för uppföljning av olika åtgärder, samt metodernas för- och nackdelar.

Tillstånd kan behövas för skogsbruk

Natura 2000 innebär inte något generellt stopp för pågående markanvändning eller samhällsutveckling. Däremot kan tillstånd behövas om det finns risk för betydande påverkan på miljön. Tillstånd söks hos och lämnas av länsstyrelserna.

– Det är viktig att komma ihåg att det alltid är markägaren eller verksamhetsutövaren som ansvarar för att söka tillstånd hos länsstyrelsen när sådant krävs, säger Marie Lundström.

FAKTA Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden, både vatten och terrestra miljöer, i hela EU. Områdena väljs ut för att de innehåller naturtyper eller arter som är särskilt skyddsvärda. För varje Natura 2000-område finns en bevarandeplan. Bevarandeplanerna tas fram av respektive länsstyrelse.