Besök vid demoslingan vid Svanån i maj 2018. Foto: Tomas Järnetun

Informationsträff om samverkan i Mieåns och Lyckebyåns avrinningsområden

Nyhet - 28 februari 2019

Välkommen till en informationsträff om samverkan i Mieåns och Lyckebyåns avrinningsområden torsdagen den 28 mars i Karlshamn. Målet med samverkan är att myndigheter, organisationer, företagare, enskilda markägare, boende med flera tillsammans ska ta fram hållbara åtgärdsplaner för Mieån och Lyckebyån.

Datum: Torsdagen den 28 mars 2019
Tid: 18.00-21.00
Plats: Kreativum Science Center, Strömmavägen 28, Karlshamn

Mieån och Lyckebyån

Mieån och Lyckebyån uppnår idag inte ”God ekologisk status”. Vattenuttag, utdikningar, jordbruk, skogsbruk, flottning, vattenkraft och industrier är exempel på aktiviteter som genom åren har lett till att vattendragens naturliga processer och flödesdynamik har förändrats samt att vattenkvaliteten har försämrats. Detta har i sin tur påverkat förutsättningarna för växt- och djurlivet i och i anslutning till vattendragen.

GRIP on LIFE IP

Länsstyrelsen Blekinge och Skogsstyrelsen är aktiva partners i projektet GRIP on LIFE IP, ett stort EU projekt som pågår under 2018–2023, där Mieån och Lyckebyån utgör projektets två fokusområden i Blekinge. Projektet syftar bland annat till att förbättra miljön i vattendrag och våtmarker i skogslandskapet, med särskilt fokus på prioriterade åtgärder i och i anslutning till våra Natura 2000-områden. Inom projektet finns det möjlighet att få rådgivning kring vattenvårdande åtgärder som kan utföras för att förbättra förutsättningarna på just på din mark, åtgärder som också bidrar till en bättre vattenkvalitet och en ökad förutsättning för ett rikt växt- och djurliv i hela vattendraget.

Inom en av de aktiviteter som ska bedrivas i Blekinge ska samverkansprocesser genomföras i delar av Mieåns och Lyckebyåns avrinningsområden. Målet är att myndigheter, organisationer, företagare, enskilda markägare, boende och andra intressenter tillsammans ska ta fram långsiktigt hållbara åtgärdsplaner för Mieån och Lyckebyån som redan från början är väl förankrade lokalt.

Informationsträffen

Vill du få information om projektet eller delta i samverkansprocessen och därigenom bidra till att förbättra förutsättningarna för ett hållbart nyttjande av Mieån och Lyckebyån är du välkommen till vårens informationsträff om de kommande samverkansprocesserna.

Under informationsträffen kommer Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen att berätta om projektet och samverkansprocesserna. Vi kommer även att bjuda på filmvisning, intressanta och inspirerande föreläsningar och fika.

Program

18.00             Introduktion och presentation av Therese Stenholm Asp (Länsstyrelsen Blekinge), filmvisning

18.30             Presentation av Jenny Hertzman (samverkanscoach, Open Standards for Conservation)

18.50             Presentation av Per Saarinen Claesson (Naturcentrum AB) och Johan Andersson (EnviroPlanning AB)

19.30             Fika

19.50             Presentation av Andreas Jezek (Kristianstads Vattenrike)

20.10             Presentation av Lennart Henrikson (Natur & Människa AB)

20.40             Avslutning av Therese Stenholm Asp (Länsstyrelsen Blekinge)

Välkommen!