Öringhona på 63 cm på väg uppströms. Fångad på bild i en fiskräknare i Blekinge. Foto: Andreas Holmberg

Fiskräknare installerade i Blekinge

Nyhet - 28 september 2021

Grip on Life har installerat fiskräknare i två vattendrag i Blekinge län för att utvärdera åtgärder som ska underlätta för all vandring i vattendragen. Hittills har en mängd arter passerat räknaren – exempelvis kräftor, mörtar, gäddor, havsöringar och grodor.

En ökad konnektivitet står ofta högt i kurs i åtgärder i våra vattendrag. Konnektivitet innebär en rörlighet av flora och fauna, organiskt och oorganiskt material. I dynamiska vattendrag omfördelas humus och bottensubstrat ständigt. Fiskar och bottenfauna rör sig över större eller mindre sträckor. Fritt flödande vattendrag som utvecklas långsamt enligt sina inneboende premisser är ovanliga idag.

Fiskräknare i Bräkneån

Inom Grip on Life i Blekinge utvärderar vi två åtgärder för ökad konnektivitet. Sedan ett år tillbaka övervakar vi, med hjälp av elektronisk fiskräknare, ett omlöp som leder Bräkneån förbi en gammal fabriksmiljö. Kräftor, mörtar, en och annan björkna, gäddor och grodor har passerat fiskräknaren och förevigats på film och foto. Även havsöring vandrar förbi.

− Antagligen sprider regn och flödestoppar en doftplym av hemmavattnet ut i Östersjön och lockar upp öringen i sin å, säger Andreas Holmberg, Länsstyrelsen i Blekinge län.

− Vi kunde konstatera att den torra hösten i Blekinge 2020 innebar en mycket sen vandring av havsöringen, den sista gick upp i slutet av november.

Fiskens rörlighet i Nättrabyån

Sedan ett par veckor övervakar vi även fiskens rörlighet i Nättrabyån. Där nedmonterades det andra vandringshindret från havet helt för några år sedan. Ett tiotal blankålar har passat på att glida med tillfälliga flödestoppar ut i havet på sin resa mot Sargasso. Detta katadroma vandringsmönster, som innebär att en art har merparten av livet i sötvatten och fortplantning i havet, är naturligtvis helt beroende av nedströmslösningar för livskraftighet.

Under september ska vi även återställa strömpartiet vid det första vandringshindret. Havsöring har sedan tidigare kunnat passera via laxtrappa, men vi hoppas kunna fånga även andra anadroma fiskarter, med merparten av livet i havet och lek i sötvatten, på bild i räknaren.

Vi har sett siken leka nedströms. Andra arter som kan tänkas passera räknaren för lek i sötvatten är vimma samt flod- och havsnejonöga.

− Även om vandringen mellan söt- och saltvatten är viktig är merparten av fiskarna som passerar våra räknare arter som är benägna att röra sig inom vattendraget, som mört, abborre och björkna. Konnektivitetskapande åtgärder gynnar alltså de flesta fiskarterna vi har i våra åar, säger Andreas Holmberg.