Snäckor på musslor. Foto: Håkan Söderberg, Mix Research

eDNA hjälper oss hitta flodpärlmussla

Nyhet - 05 maj 2022

Genom att analysera eDNA i några liter vatten kan vi undersöka släktskap hos flodpärlmusslor och förekomst av bland annat bottenlevande djur i ett vattendrag. Häng med i vårt spännande forskningsprojekt!

eDNA eller miljö-DNA är ett gemensamt namn för de genetiska spår som växter och djur lämnar efter sig i miljön i form av fingeravtryck, fotspår, avföring, svett och döda celler. Till exempel använder sig spårhundar av lukten från de uppskattningsvis 500 000 döda hudceller (innehåller DNA) som en person avger i miljön varje dag. DNA-spår i vatten avges så länge en art är närvarande och lever.

Så går det till

Genom att samla in och filtrera ett fåtal liter vatten går det att ta tillvara på de celler som fiskar, groddjur, musslor och andra levande organismer lämnat efter sig och på så sätt avslöja vilka fiskar eller musslor som finns i en sjö, damm eller älv. Med det insamlade DNA:t i filtren kan analyser med nya genetiska metoder avgöra vilka arter som finns i miljön.

Analyserna av DNA:t resulterar slutligen i en lista över vilka arter som är närvarande och kan vara till glädje både för sportfiskare, privatpersoner och myndigheter.

Forskare som undersöker DNA-spår i vatten och jord kan liknas vid DNA-detektiver eftersom provtagning av vatten och jord för att hitta spår av växter och djur påminner mycket om metoderna för att säkra DNA-bevis från en brottsplats.

Ett forskningsprojekt inom Grip on Life

eDNA GRIP är ett spännande forsknings- och samverkansprojekt inom Grip on Life där deltagarna kommer från ett biotech forskningsföretag, två länsstyrelser och ett universitet. Uppdraget går ut på att undersöka förekomsten av musslor (med fokus på flodpärlmussla), fiskar och groddjur i rinnande vatten och sjöar i Jämtlands län. Detta gör man genom att analysera eDNA i vattenprover.

Projektet kommer också undersöka förekomst av mindre bottenlevande organismer som till exempel maskar, snäckor och insekter genom att analysera DNA från ler- och sedimentprover. 

Forskningsdelen i projektet syftar till att ta reda på, inte bara om flodpärlmusslor är närvarande, men också hur de är besläktade med varandra. Detta undersöks genom samma metoder som används för faderskapsanalyser. Flodpärlmusslor kommer att topsas och analyseras från olika vatten i Sverige. Metoden testas sedan genom att resultat från topsningarna jämförs med resultaten från vattenprover. I projektet kommer vi också att undersöka hur långt det fria eDNA:t rör sig i vattnet.

Fältprovtagning kommer att ske under sommaren 2022 genom insamling av vatten- och sedimentprover för analys. Projektdeltagarna kommer på olika sätt att informera allmänheten om projektet och berätta om nya resultat och varför det är viktigt att veta var olika arter finns. Resultatet från projektet kommer att utgöra ett viktigt underlag för myndigheter i beslut av art- och naturskydd.

Deltagare i eDNA GRIP

Dr. Micaela Hellström från MIX Research Sweden (eDNA-specialist, ekolog med inriktning på biologisk mångfald) leder projektet tillsammans med professor Martin Österling (internationell forskare och expert på flodpärlmusslors biologi och genetik) från Karlstad Universitet. Håkan Söderberg som har många års specialisterfarenhet av flodpärlmusslors ekologi, skydds- och åtgärdsprogram deltar från Länsstyrelsen i Västernorrlands län (nationell koordinator för åtgärdsprogrammet för flodpärlmussla). Länsstyrelsen i Jämtlands län representeras av Elin Götzmann som har mångårig erfarenhet av områdesskydd och åtgärdsprogram som även inkluderar flodpärlmussla.

Alla fyra deltagare deltar i möten, arbetsgrupper och samlar in prover i fält.