En solbelyst spång i eklandskap. Foto: Ulf Lindroth

150 miljoner ska stärka utsatta våtmarker och vattendrag

Nyhet - 24 november 2017

EU:s miljöprogram LIFE har beviljat Sveriges projektansökan på 150 miljoner kronor för att förbättra miljön i och kring utsatta våtmarker och vattendrag. Det handlar om att återställa och säkra upp framtiden för bäckar, älvar, sjösystem och våtmarker över hela landet.

– Det här ser jag som en rejäl klapp på axeln från EU för vårt arbete. Det blir en riktig energikick rakt in i miljöarbetet som ju handlar om att kunna fortsätta nyttja våra resurser men på ett klokt och miljövänligt sätt, säger Gunilla Oleskog, skogskonsulent och projektledare på Skogsstyrelsen.

Det finns vattendrag och våtmarker i skogslandskapet som i dag är så påverkade att miljöerna försämrats kraftigt eller i värsta fall är på väg att försvinna. Skogsbruk, jordbruk och vattenkraft kan vara några av orsakerna. Skogsstyrelsen har tillsammans med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, ansökt om stöd ur EU:s miljöprogram Life, som nu godkänt ansökan. Pengarna ska till en början gå till knappt 30 särskilt utpekade vattendrag och deras avrinningsområden i de sju län som deltar i projektet. 

– Projektet kommer att vara en viktig plattform för samverkan så att vi kan nå gynnsam bevarandestatus i skogslandskapets vattenmiljöer, säger Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning på Havs- och vattenmyndigheten.

Pengar kommer att gå till att utveckla metoder och verktyg för att förbättra miljön och förutsättningarna för de djur och växter som finns i det som kallas Natura 2000-område, ett nätverk av skyddade områden som finns i hela EU. Metoderna ska tillämpas konkret i fält och sedan spridas även till andra miljöer som är i behov av åtgärder.

Ett viktigt syfte är också att öka samarbetet mellan myndigheter och aktörer. Därför är en rad länsstyrelser, skogsägarföreningar, Bottenhavets vattendistrikt, Våtmarksfonden och Vindelälvens fiskeråd med i satsningen.

– Genom samverkan och ny kunskap ska vi utveckla ett hållbart nyttjande av dessa miljöer. Vi vill öka möjligheten att miljöerna bevaras och att viktiga ekosystemtjänster finns kvar för kommande generationer, säger Josefin Olsson, handläggare på Naturvårdsverket.

Skogsstyrelsen är projektägare och medfinansierar satsningen tillsammans med övriga partners. Total projektbudget är 150 miljoner, varav EU finansierar 60 procent.