Papper.  Foto: Mostphotos

Ny rapport om fysisk restaurering av vattenmiljöer

Nyhet - 27 maj 2021

En ny rapport, Fysisk restaurering av akvatiska miljöer – vattendrag och sjöar med kantzon och våtmarker, har sett dagens ljus. Rapporten vänder sig till alla som är intresserade av vatten- och naturvård.

Rapporten är en uppdatering och utökning av den tidigare manualen Ekologisk restaurering av vattendrag som dåvarande Fiskeriverket och Naturvårdsverket publicerade 2008. Den nya versionen är tänkt att fungera som en kunskapskälla, metodkatalog och inspiration för hur man kan återställa och förbättra Sveriges vattenmiljöer ur ett avrinningsområdesperspektiv.

Vi tror att rapporten kan intressera både lokala utförare av åtgärder (till exempel fiskevårdsområden), företag, markägare, sportfiskare, kommuner och verksamhetsutövare. Även statliga aktörer som länsstyrelser och centrala myndigheter kan ha nytta av rapporten.

I blickfånget ligger praktiska och erfarenhetsmässiga åtgärder som är användbara i vattenlandskapet och är inriktade mot naturbaserade lösningar för att återställa ekosystemens värden och funktion i våra inlandsvatten. Manualen har också ett rikt bildmaterial som ska illustrera tillvägagångssätt för lyckade restaureringsåtgärder.

Länsstyrelsen i Jämtlands län har skapat rapporten på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Författarna är Erik Degerman och Ingemar Näslund.

− Vi hoppas att rapporten kommer bidra till ett ökat engagemang och fler åtgärder för att långsiktigt säkerställa biologisk mångfald och ett hållbart nyttjande av våra vatten, säger Mårten Gustafsson, enheten för biologisk mångfald på HaV.