Karta som visar skogens virkesvolym.

Uppdrag att uppdatera Skogliga grunddata

Regeringen har gett Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i uppdrag att uppdatera, utveckla och tillgängliggöra Skogliga grunddata. Uppdraget ska utföras via Lantmäteriets laserskanning av Sveriges skogsmark.

Laserskanning av skog innebär att skogsmarken kartläggs och data av olika slag samlas in med hjälp av flygplan. Under perioden 2009 - 2016 togs skogliga grunddata för hela Sverige fram med hjälp av informationen från laserskanning och data från Riksskogstaxeringens provytor. Det har gett skogssektorn god tillgång till digital information och stora möjligheter till effektivisering och kvalitetshöjningar. Men skogen är dynamisk och förändras ständigt. Skogliga data behöver uppdateras och utvecklas för att vara fortsatt användbara.

En ny laserskanning av Sveriges skogsmark startade 2018. Den beräknas pågå under ett antal år.

  • Lantmäteriet ansvarar för att genomföra laserskanningen.
  • SLU ansvarar för skogliga skattningar samt utveckling av nya produkter från laserdata.
  • Skogsstyrelsen ansvarar för att tillgängliggöra Skogliga grunddata, för samordning och för den årliga redovisningen av uppdraget.

Syftet med uppdraget är att bidra till ökad produktion och effektivare miljöhänsyn inom skogsbruket. Skogliga grunddata bidrar till en bättre planering vid skogsbruksåtgärder. De ger ett bra kunskapsunderlag och möjliggör utveckling av nya digitala tjänster. 

Skogliga grunddata ska vara öppna och avgiftsfria för att göra största möjliga samhällsnytta. 

Uppdraget utförs i bred samverkan. Stora delar av skogsbruket bidrar till finansieringen för att uppdaterad data ska finnas tillgänglig snabbare än vad som varit möjligt med enbart de statliga medlen.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-20