Skogliga grunddata - kvalitet och noggrannhet

Den här sidan är för dig som vill veta mer om kvalitet och noggrannhet i Skogliga grunddata.

Kvaliteten för volym, grundyta, grundytevägd medelhöjd, grundytevägd medeldiameter och biomassa är utvärderad med hjälp av uppgifter från noggrant inmätta skogsbestånd.

Utvärderingen visar att kartuppgifternas kvalitet är i nivå eller något bättre än traditionella mätningar med relaskop och höjdmätare. Generellt gäller att noggrannheten är högst i välskött skog som domineras av barrträd. I lövdominerad skog är kvaliteten något lägre. 

När laserskanningen genomförts med löv på träden finns en risk för överskattning av volym, biomassa och grundyta på grund av att det ”fastnar” många laserreturer högt upp i trädkronorna. Där laserskanningen genomförts utan löv på träden finns istället en viss risk att värdena är underskattade. 

  • Senast uppdaterad: 2024-01-15