Samverkan mellan skogsbruket och myndigheter inom uppdatering av skogliga grunddata

Regeringsuppdraget att uppdatera skogliga grunddata genomförs i bred samverkan mellan skogsbruket och myndigheter.

  • Samverkan mellan Lantmäteriet, Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) vid produktion och tillgängliggörande av Skogliga grunddata.
  • Nationellt Skogsdatalabb. Samverkan mellan Skogsstyrelsen och SLU med syfte att utveckla nya användningsområden och öka tillgängligheten för skogliga data.
  • Samverkan inom projektet där även medfinansierande skogsföretag och Skogforsk har representanter i projektorganisationen.
  • Samverkan genom medfinansiering. Åtta skogsföretag tecknade avtal med Skogsstyrelsen om medfinansiering för år 2018 och 2019 med syftet att korta ner omdrevstiden för 2019 års laserskanning. För år 2020 är det sju skogsföretag som medfinansierar. Bergvik Skog AB delades upp mellan ägarna och har därför utgått. De sju skogsföretagen som medfinansierar är BillerudKorsnäs Skog AB, Holmen Skog AB, Skogssällskapet, Norra Skog, SCA Skog AB, Sveaskog och Svenska kyrkan.
  • Samverkan med Skogforsk. Skogforsk har samordnat skogsföretagens medverkan, bland annat i arbetet att få till en ny laserskanning under år 2017 och i arbetet att få till stånd en medfinansiering av laserskanningen. Skogforsk medverkar även i informationsarbetet.
  • Samverkan med andra myndigheter. Naturvårdsverket deltar i projektet och i en referensgrupp för myndigheter tillsammans med länsstyrelserna, Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Statens geotekniska institut.
  • Samverkan genom utveckling och användning. Många skogsföretag utöver medfinansiärerna, tjänsteföretag inom geodataområdet, myndigheter och övriga organisationer bidrar genom att dela med sig av sina erfarenheter och egen utveckling.
  • Senast uppdaterad: 2022-05-02