Granbarkborreangripet timmer vid väg. Foto: Kerstin Ström

Bekämpning av granbarkborre

Det finns flera sätt att bekämpa granbarkborre. Vilken metod som är effektivast beror på skogens vitalitet, mängden barkborrar, samt när och hur väl bekämpningen utförs. Flera av metoderna kan med fördel kombineras.

Om du ska använda en metod som innebär att virke måste transporteras bort inom en viss tid så måste du kontakta din virkesköpare i god tid.

Om det visar sig vara omöjligt att hinna transportera bort angripna granar i tid är det ofta bättre att låta träden stå kvar orörda än att fälla dem. Ett alternativ, om du har ett fåtal angripna granar, är att fälla och fräsa bort barken på de angripna träden. Då är det inte lika bråttom att transportera ut de fällda träden. 

Vilka träd ska tas bort?

Det är viktigt att nyangripna träd avverkas och transporteras ut ur skogen så snart som möjligt medan de fortfarande har det mesta av barken kvar. Då får man med sig många granbarkborrar som sitter i barken.

Det är inte meningsfullt ur bekämpningssynpunkt att ta bort granar som varit döda en längre tid och som har tappat merparten av barken. Granbarkborren har redan hunnit lämna dessa träd. Ibland kan dock säkerhetsskäl eller ekonomiska skäl motivera borttagande av sådana granar.

Om du har mycket skador kan det vara ekonomiskt klokt att avverka hela beståndet. Sådana bestånd är nämligen i så dåligt skick att de troligen blir kraftigt angripna även nästkommande år. Genom att avverka dessa bestånd under vintern kan du rädda virkesvärdet och tvingar granbarkborren att ge sig på andra bestånd, som har högre motståndskraft, nästa år. 

Du hittar utförlig information om respektive bekämpningsmetod via länkarna under Relaterade webbsidor.    

  • Senast uppdaterad: 2024-02-29