Skogssektorns jämställdhetsråd

Skogssektorns jämställdhetsråd bildades under 2022 och är ett nationellt forum för dialog och samverkan i syfte att nå en jämställd skogssektor. Skogsstyrelsen har en samordnande roll i arbetet.

Skogssektorns jämställdhetsråd verkar för att hela skogssektorn ska bidra till Sveriges jämställdhetspolitiska mål: ”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”. Detta mål delas in i tre delmål: 

  1. Jämställd utbildning
  2. Jämställt arbetsliv 
  3. Jämställt enskilt skogsägande

En uppgift för rådet är att utveckla kunskapsbaserade underlag och förslag utifrån forskning, statistik och goda exempel från både skogssektorn och andra sektorer. En annan är att ta fram stöd för att följa upp sektorns jämställdhetsarbete och insatser på olika nivåer exempelvis genom statistik, nyckeltal och studier. För att säkerställa ett fördjupat och fokuserat arbete med jämställdhetsrådets respektive delmål har tre arbetsgrupper inom områdena Utbildning, Arbetsliv och Enskilt skogsägande bildats. Arbetsgrupperna har tagit fram ett första förslag på beskrivning av delmålen.

Rådet utgörs av 35 organisationer från hela sektorn som myndigheter, skogsbolag, skogsägarföreningar, lärosäten och frivilligorganisationer med flera. Ledamöterna består av ledningsrepresentanter och sakkunniga från respektive organisation.

Rådsmötet är jämställdhetsrådets högsta beslutande organ och sammanträder en gång per år. Sakkunniga har möten minst två gånger per år, varav ett fysiskt på hösten.

Kansliet samordnar jämställdhetsrådets arbete och svarar för planering, beredning av möten, administration och kommunikation. Kansliet utgörs i dagsläget av Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

  • Senast uppdaterad: 2024-01-24