Grodor. Foto: Kenneth Johansson

Vägledning för hänsyn till andra fridlysta arter än fåglar

Sveriges Lantbruksuniversitet har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram vägledningar för hur du vid skogsbruksåtgärder tar hänsyn till några av de arter som är skyddade i artskyddsförordningen.

Arter som har markerats med N eller n i bilaga 1 till artskyddsförordningen har ett strikt skydd. De arter som SLU och Skogsstyrelsen just nu jobbar med är vägledningar för är guckusko, lappranunkel och åkergroda. Vägledningarna kommer att publiceras löpande på den här sidan.

Regler om fridlysta arter i artskyddsförordningen

  • Djurarter som har markerats med N eller n i bilaga 1 till artskyddsförordningen har ett strikt skydd, oavsett artens bevarandestatus, och förbud att avsiktligt fånga eller döda djur, störa djur, förstöra eller samla in ägg i naturen samt förbud att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. I mars 2021 kom EU-domstolen med ett avgörande som påverkade den svenska tillämpningen av 4 a § artskyddsförordningen. Domen finns publicerad längre ner på sidan.
  • Fridlysta växtarter markerade med N eller n finns i 7 §§ artskyddsförordningen. Förbuden kopplar inte till varje enskild växtindivid/exemplar i samband med skogsbruk, utan skyddet syftar till upprätthållandet av en livskraftig population på lokal, regional och nationell nivå.
  • För svenska fridlysta arter är de åtgärder förbjudna som kan påverka den aktuella artens bevarandestatus negativt. Förbuden som gäller för svenska fridlysta arter finns i 6, 8 och 9 §§ artskyddsförordningen och arterna som omfattas av dessa bestämmelser räknas upp i bilaga 2 till artskyddsförordningen.
  • Senast uppdaterad: 2023-08-14