Vanliga frågor om Nemus

Fråga 1 tar upp hur du ansluter till Nemus. Fråga 2–6 handlar om hur du får återkoppling på ärenden. Fråga 7–12 handlar om inskick av ärenden. Fråga 13–19 om teknik. Fråga 20–21 om tillgänglighet. Hittar du inte svar på just din fråga är du välkommen att kontakta vår support.

Ansluta till Nemus

1. Hur gör jag för att skaffa ett konto till Nemus API?
För att få ett konto fyller du i uppgifterna i beställningsformuläret här på webbplatsen och skickar till Skogsstyrelsen. Du kan välja antingen Nemus version 1.1 eller Nemus version 2.x. I e-posten anger du vilken organisation du företräder, vilken applikation eller system som är tänkt att anslutas och vilken miljö du vill få tillgång till, testmiljön eller produktionsmiljön.

Återkoppling på ärenden i Nemus

2. Hur får man återkoppling på att ett ärende tagits emot?
Nemus ger direkt ett svar tillbaka att inskicket tagits emot som svar på API-anropet.

3. Får man ett kvitto på att inskickat ärende har tagits emot hos myndigheterna?
Ja. Respektive myndighet hanterar återkoppling på inskickat ärende. Man kan hämta ärendeinformation via ärendehändelser i Nemus.

4. Finns det möjlighet att hämta ärendehändelser filtrerade och sorterade efter datum och tid?
Ja, den möjligheten finns.

5. Hur hanteras manuella kompletteringar, till exempel via telefonsamtal, som händelser i Nemus?
Alla kompletteringar som förändrar statusen på ärendet förmedlas via Nemus som en ärendehändelse.

6. Återkopplas beslut och andra dokument via Nemus?
Nej. Beslut och andra dokument skickas direkt från handläggningssystemet till ombudet och i vissa fall till fastighetsägaren. Ambitionen är att alla dokument som rör ärendet ska kunna hämtas i Nemus i framtiden.

Inskick av ärenden

7. Går det att skicka med bilagor? Vilka format går att skicka in?
Ja, det går att skicka in bilagor i PDF-format. I fornlämningsärenden och markavvattningsärenden kan även bilagor med formaten jpg och jpeg tas emot.

8. Krävs det alltid en valideringskontroll innan ett ärende skickas in?
Nej. Du kan välja mellan att antingen göra ett anrop som validerar uppgifterna innan du skickar in eller att hoppa över det steget. Men vi rekommenderar att du gör en synkron validitetskontroll. Fördelen med det förfarandet är att får du en direkt kvittens på att ärendet kan tas emot.

Ett inskick stoppas vid felaktig uppbyggnad av schemat eller då en stoppande regel uppfylls, till exempel vid fel i geometrierna eller då geometrier ligger utanför Sveriges gränser. På den här sidan hittar du alla stoppande regler: Skogsstyrelsen - Teknisk dokumentation.

9. Vad är giltiga geometrier?
Skogsstyrelsen följer WKT-standard enligt OGC och Esri.

Läs mer om hur du validerar geometrier och om giltiga och ogiltiga geometrier i dokumentet Geometrier – validering och giltighet som du hittar på den här sidan: Skogsstyrelsen - Teknisk dokumentation.

10. Validerar man hela inskicket på en gång eller kan man validera enstaka delar av informationen i schemat var för sig?
Validering kan bara göras av hela inskicket.

11. Hur hanteras externID i samband med inskicket?
Det behövs ett unikt externID per handling (ärende). Om en avverkningsanmälan skickas in samtidigt som ett fornlämningsärende så ska var och en av dessa ha ett eget externID.

12. Vad gäller för fornlämningsärenden?
Fornlämningsärenden som är kopplade till ärenden som rör avverkning eller markavvattning måste skickas in i samma inskick, eftersom anmälningsytan respektive påverkansområdet följer med till fornlämningsärendet. Ingen annan information följer med i fornlämningshandlingen.

För att kunna spåra och koppla ett fornlämningsärende till ett samrådsärende, till exempel skogsbilväg eller askåterföring, måste de finnas i samma inskick.

Det går att skicka in information om en nyupptäckt fornlämning i samband med ett avverknings- eller samrådsärende.

Teknik

13. Vilken teknik bygger Nemus på?
Nemus är ett REST-API där informationen som skickas med anropet använder XML-scheman.

14. Vad krävs för att upprätta kontakt med Nemus API?
För att komma åt API:et krävs det att man har en token i enlighet med Oauth2 protokollet. Den hämtas från Nemus med ett anrop och är giltig i en timme. Det innebär att det behövs en funktionalitet i det anropande systemet som uppdaterar token när så behövs eller ber om en ny token vid varje anrop.

15. Hur kontrolleras vilka ärendemallar inskicket innehåller?
Rootelementet och namespace används för att ta fram vilka ärendemallar inskicket innehåller.

16. Är det ett XML-schema för alla ärendetyper eller har varje ärendetyp en egen ärendemall?
Varje ärendetyp har en egen ärendemall. Flera ärendetyper kan skickas in tillsammans i ett inskick, till exempel föryngringsavverkning i normalskog och skyddsdikning. Exempelinskick finns här: Skogsstyrelsen - Teknisk dokumentation.

17. I vilket format tar ni emot geodata?
Geodata skickas med i xml-filen, via formatet WKT. Koordinatsystemet är Sweref 99 TM.

18. Vilket format har nycklar/ID:n i API-anropen?
Strängformat.

19. Görs XSD:er för alla API-anrop och API-svar?
Ja.

Tillgänglighet

20. Vad finns det för SLA (Service Level Agreement)?
Nemus har samma tillgänglighet som Skogsstyrelsens övriga system. Det innebär att tillgänglighetsbortfall åtgärdas under kontorstid och så snabbt som möjligt.

21. Är det möjligt att skicka in ärenden helt manuellt, det vill säga på blankett?
Ja, den möjligheten finns kvar.

  • Senast uppdaterad: 2022-10-04