Nya versioner av Nemus

Här listas nya versioner av Nemus från version 2.0.

Version 2.6

Driftsätts i testmiljön 2023-09-01
Driftsätts i produktionsmiljön 2023-09-15

Funktion för att hitta nya dokument per klient-ID

Funktion för att trimma personnummer

Version 2.5

Driftsätts i testmiljön 2023-04-21
Driftsätts i produktionsmiljön 2023-06-02

Ändring av schemat dataTypes_2.xsd som möjliggör att skicka in samordningsnummer som personnummer.

Korrigerad stavning av nod i XML för påbörjat-tidigast-händelser, så att det följer schemat paborjastidigast.xsd.

Version 2.4

Driftsätts i testmiljön 2023-01-12
Driftsätts i produktionsmiljön 2023-02-24

Ny stoppande regel (S3_18) för markägares adress i fornlämningsärende, med uppbackande valideringsregler.

Ny stoppande regel (S3_19)  för fastighetsbeteckning i fornlämningsärende, med uppbackande valideringsregel.

Bilagors storlek minskas och får nu max vara 20MB.

Version 2.3

Driftsätts i testmiljön 2022-11-25
Driftsätts i produktionsmiljön 2022-11-11

Ny stoppande regel (S2_16) om att avverkningsyta måste vara större än noll vid föryngringsavverkning.

Ny stoppande regel (S2_17) för begränsning av storlek på bilagor.

Ny ärendemall gällande samråd för anläggande av traktorväg.

Ny API-punkt för att kunna hämta ärendehändelser från inskicks-ID.

Metadata skapas då ärenden genererar fel på Länsstyrelsens servrar.

Buggrättning vid validering av hänsyn till rennäringen.

Buggrättning för komplettering av avverkningsärenden.

Förändringar som gör att ägare till berörda fastigheter lättare hittas.

Förändringar som berör loggning och intern kommunikation mellan Skogsstyrelsens servrar, samt kommunikation mot Lantmäteriets servrar.

Version 2.2

Driftsätts i testmiljön 2022-02-11
Driftsätts i produktionsmiljön 2022-04-01

Automatisering av återkallelser i status handlagt.

Uppdateringar i admin- och webbklienterna.

Dessa förändringar påverkar inte de anslutna systemen.

Version 2.1

Driftsätts i testmiljön 2021-11-03
Driftsätts i produktionsmiljön 2021-12-07

Möjlighet att hämta händelser för ärendet om skogs- och avverkningstyp.

Stoppande regel (S2_15) om vid komplettering av ett ärende där handläggaren har ändrat skogs- eller avverkningstyp i Navet.

Förberett för att Navet ska kunna lämna dokumenttyperna Begäran om uppgifter, Beslut, Information och Övriga dokument i Nemus.

Nya element för namn och personnummer för ombud i schemat dataTypes_2. Dessa uppgifter är frivilliga och avsedda för Skogsstyrelsens system Mina sidor.

Version 2.0

Driftsätts i testmiljön 2021-06-23
Driftsätts i produktionsmiljön 2021-09-17

Nya ärendemallar för avverkning

 • Föryngringsavverkning normalskog
 • Föryngringsavverkning ädellövskog
 • Föryngringsavverkning fjällnära skog
 • Omläggning normalskog
 • Omläggning ädellövskog
 • Omläggning fjällnära skog
 • Bevara/utveckla och försöksverksamhet normalskog
 • Bevara/utveckla och försöksverksamhet ädellövskog
 • Bevara/utveckla och försöksverksamhet fjällnära skog

Nya ärendemallar för övriga anmälningar

 • Uttag av skogsbränsle
 • Användning av vegetativt förökat skogsodlingsmaterial
 • Skyddsdikning

Nya ärendemallar för skogsbruksåtgärder

 • Dikesrensning
 • Skogsbilväg
 • Askåterföring
 • Skogsgödsling
 • Annan skogsbruksåtgärd

Varje ärendemall blir en egen ärendetyp vid handläggning på Skogsstyrelsen. I ett inskick kan flera ärendemallar ingå, till exempel föryngringsavverkning normalskog och skyddsdikning. Exempelinskick finns här: Skogsstyrelsen - Teknisk dokumentation.

Element som återkommer i flera ärendemallar finns i gemensamma scheman, dataTypes_2.xsd och avverkningDataTypes_1.xsd.

De gamla schemana för skogsbruksåtgärder tas bort.

Inga kvittomejl skickas ut. Anmälan eller ansökan kan hämtas via Nemus. Läs mer i dokumenten Hämta dokument via Nemus och Sekvensdiagram för att hämta dokument_handlingar.

Förändring för Påbörjas tidigast-datumet. Ärendehändelser finns även för när datumet har uppdaterats eller inte längre gäller.

Nytt schema för dokument. I version 2.0 stöds endast typen anmalanAnsokan. Övriga dokumenttyper kommer att stödjas i kommande version av Nemus.

Nya regler för de nya ärendemallarna. Regler finns här: Skogsstyrelsen - Teknisk dokumentation.

Statusarna i Nemus innehåller även statustext.

Förbättringar av fastighetskopplingar som skickas till handläggningssystemet.

För att ansluta till Nemus 2.0 behövs en ny ansökan om servicekonto. Ansökan om nytt servicekonto görs här: Skogsstyrelsen - Ansök om servicekonto för version 2.0.

Nya kompletteringsregler (K1800, K1801, K1802 och K1803). Då annat eller övrigt har angetts krävs beskrivning.

 • Senast uppdaterad: 2023-09-04