Inkluderande serviceutveckling

Inkludering handlar om att berika, utveckla och lyfta in fler olika perspektiv. Genom en ökad delaktighet stimulerar det innovation, leder till bättre beslutsfattande och bidrar till att utveckla nya produkter och tjänster. Sidan är under uppbyggnad och uppdateras eftersom.

Ökad mångfald som motor för inkluderande serviceutveckling

Inkluderande skoglig serviceutveckling syftar till att förbättra värdeskapandet i den skogliga värdekedjan, både för företagare och skogsägare, genom aktivt medskapande av ny kunskap som grund för bättre affärsrelationer och tjänster. En förutsättning för detta är grundläggande kompetens och insikter om inkludering – dess möjligheter, förutsättningar och utmaningar – för att bygga bredare och mer långsiktiga relationer. Till exempel genom att erbjuda anpassade tjänster och produkter som speglar ett rymligare urval av behov och drivkrafter. Inkludering utgör därmed ett viktigt bidrag för konkurrenskraft och innovationsförmåga på sikt. I förlängningen blir detta också en förutsättning för både ett resurseffektivt och hållbart nyttjande av skogsresursen.

Trots att det idag är en större mångfald bland skogsägarna än någonsin tidigare så är den skogliga normen, alltså föreställningarna om vem som äger, brukar, arbetar med och ”kan” skog, fortfarande ganska snäv, och det avspeglar sig i hur skogligt relaterade företag agerar och kommunicerar. Detta medför en begränsning i förståelsen av skogsägare som kunder, både nuvarande och potentiella, men också de erbjudna tjänster och produkter. För vem är dessa utvecklade och varför?

Konsekvenser av snäva normer

Normer präglar vårt sociala liv, våra relationer och våra värderingar – både i samhället i stort och inom serviceutveckling specifikt. Normer och förväntningar, kopplat exempelvis till kön, påverkar människors incitament att söka sig till vissa sammanhang, företag och utbildningar men också omgivningens reaktioner på människors livsval och beteenden inom dessa sfärer. Effekterna av detta kan till exempel ses på en relativt segregerad arbetsmarknad där kvinnor och män ofta återfinns inom olika sektorer, branscher, yrken, befattningar och områden. Dessa mönster begränsar inte bara människors möjligheter att verka inom alla sfärer utan försvårar också verksamheters tillgång till kompetens och därigenom affärs- och serviceutvecklingen. Utifrån kundperspektivet kan detta medföra att vissa kundgrupper upplever att tillgängligheten av en produkt eller tjänst är begränsad utifrån de normer och förväntningar som existerar. Det kan röra sig om en förväntad kunskapsnivå eller ett praktiskt kunnande i samband med beställning eller användande av en produkt. I ett skogligt sammanhang kan till exempel en låg skoglig grundkunskap eller förväntningar på självverksamhet vara två aspekter som utgör ett hinder för att beställa olika typer av skogsskötseltjänster.  

Mer konkret – en relativt mansdominerad skogssektor utgör både ett tecken på dessa mönster och utmaningar, samtidigt som det understryker generella hinder för både kvinnor, som har svårare att identifiera sig eller sina perspektiv, men även för inkludering och ett breddat perspektiv och serviceutveckling. Inkludering handlar däremot om mer än kön och jämställdhet utan även andra grupper som kan uppleva rådande normer och relationer som ett hinder. I den skogliga sfären kan det till exempel handla om:

  • Vart olika grupper befinner sig i relation till skogen – så som distansskogsägare – och vilket behov detta medför?
  • Vilka motiv, utöver eventuellt virkesbruk, som driver deras ägande och aktiviteter i relation till skogen?
  • Vilken typ av kunskap kräver beställandet och konsumtionen av olika typer av tjänster? Vem besitter, och vem besitter inte, denna kunskap?

 

  • Senast uppdaterad: 2024-02-23