Medvetna vägar framåt

Avgörande för en aktiv inkludering är att medvetenhet genomsyrar processen och arbetssättet. Oavsett vilka argument för att arbeta med inkludering som väger tyngre så finns det tre centrala dimensioner av inkludering av att ha i åtanke: reflektion, urval och tillgänglighet – vad, vem och hur?

Reflektion

Att kontinuerligt reflektera, ställa sig kritiska frågor och utmana sig själv, sin verksamhet och sin förförståelse av sina affärs- och kundrelationer synliggör utvecklingspotential. Genom detta arbetssätt blir det självklara, det som inte behöver förklaras, möjligt att upptäcka och kan därigenom utmana och vidga underliggande normer, traditioner och förhållningssätt. En ökad medvetenhet om det som medarbetare och verksamheten tar för givet, gör att det är lättare att styra förtaget och dess utveckling. Att kartlägga, analysera och reflektera över målsättningar och den faktiska verksamheten är en förutsättning för att planera och genomföra ett strategiskt och aktivt inkluderingsarbete som en motor för att utveckla helheten.

Urval

Alla verksamheter gör val, det kan handla om val av kommunikationskanaler för att nå ut, val av forum för att bygga relationer med andra aktörer och hur verksamheten arbetar för att bjuda in. Hur motiveras dessa val strategiskt? Följs effektiviteten av dessa val upp? Vilka konsekvensen får dessa val för olika gruppers förutsättningar att ta del av företagets produkter och tjänster? Hur påverkar dessa val serviceutvecklingen? I relation till olika företags (begränsade) resurser och fokus är urval något fullt naturligt. Dock kräver detta att det finns en medvetenhet kring urval och att olika aspekter av inkludering ingår i övervägandet. Att aktivt och medvetet begrunda och synliggöra dessa val, gör det också möjligt att göra andra, mer inkluderande, val.

Tillgänglighet

För att som (potentiell) kund eller samarbetspartner ta del av någon verksamhet och dess utbud och aktiviteter så kan det ibland kräva en viss form av kunskap, information och förförståelse. Värt att fundera över då kan vara om det finns olika grupper som direkt eller indirekt har sämre förutsättningar att delta? Mycket av det som är självklart och underförstått för befintliga kunder och samarbetspartners kanske behöver förtydligas för att inte utgöra hinder för potentiellt nya kunder och samarbetspartners som inte har samma referensramar. Anpassad information är grundläggande förutsättning och start för att arbeta med inkludering utifrån tillgänglighet, av exempelvis ett arrangemang eller annan utåtriktad aktivitet.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-23