En skogskonsulent berättar om området för en grupp människor. Foto: Jenny Leyman

Lokala skogsträffar i Skåne och Blekinge

Välkommen att delta i någon av våra lokala skogsträffar under våren 2024. Det finns olika teman och platser att välja bland. Du anmäler dig via ett formulär som du hittar under varje träff. Du kan också anmäla dig till flera träffar samtidigt i formuläret.

Föryngring och röjning av tallskog

Denna eftermiddag ägnar vi åt att studera naturlig föryngring av tall under skärm. Vi pratar också om möjligheterna att föryngra genom sådd respektive plantering och granskar de olika metodernas för- och nackdelar. Vi riktar också ljuset mot konsten att röja tall och hur du kan införliva viltanpassad skogsskötsel i ditt skogsbruk.

Datum, tid och plats

  • 25 april kl. 16-19 på Hakarp, Bräkne-Hoby

Anmäl dig till träffen


Nyanläggning ädellöv

Vi tar en kvällsvandring på Landskaps- laboratoriet i Snogeholm, där vi tittar på olika praktiska exempel av hur du som skogsägare kan tänka vid nyanläggning av ädellövskog. Kvällen riktar sig både till dig som funderar på att nyanlägga ett bestånd med ädla lövträd och till dig som vill lära mer om skötsel av din anlagda ädellövskog.

Datum, tid och plats

  • 16 maj kl. 18-21 på Snogeholm, Sjöbo 

Anmäl dig till träffen


Ädellövskogsdag

Vi besöker olika typer av skogar med inslag av ädellöv och diskuterar möjliga åtgärder. Med dig hem får du inspiration och idéer på hur du kan bruka de ädellövträd som redan finns i din skog. Vi pratar både värdeutveckling och vikten av att ta hänsyn till naturen. Du får också information om ekonomiskt stöd till ädellövskogsbruk.

Datum, tid och plats

  • 17 maj kl. 9.30-15 i Urshult, Tingsryd

Anmäl dig till träffen

  • Senast uppdaterad: 2024-02-06