En slänt med kraftig erosion inne i en skog

Förebygg körskador

God planering, bra information och bra dokumentation med kartskisser och markeringar i fält underlättar för alla inblandade när det gäller att förebygga körskador.

En bra kommunikation mellan dig som markägare eller ditt ombud och de som ska utföra åtgärderna i skogen, är viktigt. Alla som ska arbeta i området måste få ta del av bra och tydliga underlag med kartor och beskrivningar av vad som ska göras. Det gäller skördarförare, skotarförare och senare ofta markberedare. Ibland ska grot och kanske även stubbar skördas. Då behöver de som ska göra arbetet också få informationen

Några tips för att förebygga körskador:

 • Gå över området när det är barmark och notera områden som kan vara känsliga, till exempel blöta områden, sluttningar, fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar eller stigar och leder.
 • Använd gärna en jordborr för att se hur marken är uppbyggd. Ju mer finkornigt material och ju mer humus, desto sämre bärighet har marken.
 • Notera och markera blöta eller svaga partier eller partier där flera körningar kommer att koncentreras. Det gör det lättare att planera för att bygga ris- eller kavelbro eller ta dit flyttbara broar eller andra hjälpmedel.
 • Kör inte i låga partier, där är marken ofta blötare och har sämre bärighet.
 • Kör inte i kantzoner mot bäckar, sjöar eller våtmarker.
 • Se till att det är bra bärighet, helst tjälad eller risad mark, vid körning som berör fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar. Följ alltid länsstyrelsens beslut då en fornlämning berörs, då även den omgivande miljö som själva lämningen behöver för att bevaras ingår i fornlämningen. Undvik skador på eller intill övriga kulturhistoriska lämningar.
 • Kör inte på stigar och leder.
 • Ta vara på den kunskap och erfarenhet som finns hos maskinförarna. 
 • Titta på aktuella GIS-skikt som finns på Mina sidor

Risa i första hand, ta ut grot i andra hand

Finns det risk för körskador? Använd riset att köra på. Kraftiga risbäddar som byggs upp av skördaren och sedan underhålls av skotaren är ett bra skydd mot markskador. Blir det ris över kan det tas ut som grenar och toppar, så kallat grot.

Ta inte ut stubbar på blöt eller fuktig mark och på jordar med hög andel finjord. Skörda inte stubbar i basvägarna.

Uppläggningsplatsen är en del av avverkningen

Även uppläggningsplatsen, avlägget, bör ingå i planeringen av basvägar. Marken slits hårt på avlägget och längs basvägen fram dit. Se till att avlägget inte påverkar vägar, rinnande vatten eller fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Tänkt på att timmer är tungt. En tung last direkt ovanför en hög slänt kan utlösa ras. Placera därför avlägget nedanför eller på långt avstånd från branta slänter.

Planering av basväg för markberedaren

Markberedaren kommer vanligen till hygget några år efter avverkning. Eftersom markberedningen sker på otjälad mark kan just den maskinen orsaka stora skador. Ofta har bäddarna av ris som lades ut för att skydda marken vid körning i samband med avverkningen blivit torra och spröda eller försvunnit och eventuella hjälpmedel tagits bort.

Uppläggningsplatsen ska ingå i planeringen

Även uppläggningsplatsen, avlägget, bör ingå i planeringen. Marken slits hårt vid avlägget och måste skyddas. Avlägget ska inte heller påverka vägar och avrinnande vatten eller orsaka ras.

Skapa öppningar vid avlägg, det ger skotaren möjlighet att lasta av virket utan att köra fram på vägen.

Marken slits hårt vid avlägget eftersom du kör flera gånger med tung last inom området. Du bör därför stabilisera platsen där skotaren stannar för att lasta av, liksom basvägen närmast. Du bör även se till att vatten inte rinner in mot avlägget eller att rinnande vatten däms upp och samlas där. Ibland kan det även vara bra att dela avlägget på flera mindre avlägg längs vägen för att minska slitaget på marken i anslutning till avlägget.

Behöver du passera annans mark måste du ha tillstånd och väghållaren kan behöva bli kontaktad angående avlägget.

Tänk även på följande vid planering av avlägget:

 • Virkesbilen ska komma fram längs hela vägen, samt kunna starta från avlägget.
 • Avlägget ska ha tillräcklig storlek - det vill säga vara avpassad efter virkesvolymen.
 • Snöplogning ska kunna ske utan att hindras av utstickande virke.
 • Överväg flera uppläggningsplatser för att minska slitaget på marken i anslutning till avlägget.
 • Räkna med att största sortimentet ska till närmaste uppläggningsplats.
 • Senast uppdaterad: 2023-10-03