Skogsstyrelsepersonal står och diskuterar betesskador av rådjur, tillsammans med flera andra aktörer och privata skogsägare. Foto: Amanda Overmark

Mera tall

Mera tall vill engagera och inspirera fler jägare och skogsägare att samarbeta kring en bra balans mellan skog och vilt.

Skogsstyrelsen vill öka antalet varierade och ståndortsanpassade ungskogar av god kvalitet. Mer varierade ungskogar har fler rönnar, aspar, sälgar och ekar som kan växa upp till fullstora träd. Ståndortsanpassade skogar föryngras med de trädslag som passar bäst för marken. Ungskogar av god kvalitet har acceptabla betesskador av vilt. Vi tror att en bättre balans mellan skog och vilt är en förutsättning för att nå de målen.

För att nå en god balans mellan skog och vilt behöver jägare och skogsägare nå en bättre samsyn kring hur man uppnår målen ovan. Det kan åstadkommas genom att delta i dialogmöten på lokal nivå.

Mera tall har övergått från ett tio år långt nationellt projekt till en förvaltande fas. Det innebär att Skogsstyrelsen är ansvarig för den fortsatta förvaltningen av Mera tall. I norra Sverige drivs arbetet under namnet Samverkan skog och vilt.

Varför behövs lokala Mera tall-möten?

Tallen har under lång tid blivit utkonkurrerad av gran i stora delar av mellan- och Sydsverige. I andra delar av landet har tallungskogar blivit hårt skadade av viltbete. De rena tallskogarna minskar och i de stora arealerna blandskogar finns en tydlig tendens att granen tar över. Om det inte rent av blir glesa ungskogar med ytterst låg produktion.

Mera tall är alltid faktabaserat, där relevant forskning och undersökningar utgör en grund för dialogen mellan olika intressenter i skogen. Det handlar inte enbart om att minska viltstammarna utan att det ska råda en balans mellan fodertillgången och viltstammarna. Detta kan uppnås på flera sätt. En av de viktigaste delarna i dialogen är att de olika deltagarna ska komma fram till gemensamma målbilder som man försöker uppnå genom praktiska åtgärder.

En metod som fungerar

Jägare och skogsägare i pilotområdet i Uppvidinge, Kronobergs län, har lyckats förändra en negativ trend till en bättre situation. Inom detta område ökar andelen tall samtidigt som betesskadorna minskar.

Inom pilotområdet har:

  • Andelen av skogen som föryngras med tall ökat kraftigt.
  • Skogsägarnas och jägarnas tro på att det går att föryngra tall av god kvalitet ökat.
  • Förståelsen för sambanden mellan skog och vilt har ökat.
  • Betestrycket på tall, rönn, asp, sälg och ek har minskat – även om det fortfarande är oacceptabelt högt.
  • Älgstammen har minskat.
  • Avskjutningen av rådjur har ökat.

Handbok Mera tall

Det finns en handbok att ladda hem för dig som vill lära dig mer om hur du kan arbeta med skog- och viltbalansen.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-17