Blädning Skåne. Foto: Magnus Bondesson

Projekt om hyggesfritt skogsbruk

Det övergripande syftet med Skogsstyrelsens projekt för hyggesfritt skogsbruk är att:

 1. Öka medvetenhet och kunskap om, samt påverka attityderna till hyggesfritt skogsbruk, internt och externt.
 2. Förmedla aktuell kunskap om hyggesfritt skogsbruk, dess möjligheter och begränsningar.
 3. Verka för att försök och demonstrationsytor kommer till stånd och att de visas för intresserade målgrupper.

Mål för projektet

Målen för projektet är att utveckla och förmedla kunskap om hyggesfritt skogsbruk och hur det kan bedrivas med hänsyn till produktions- och miljövärden samt andra allmänna intressen. Detta sker genom att:

 • Utveckla grunderna för bedömning av bestånd där det kan vara lämpligt och förenligt med skogsvårdslagen att bedriva hyggesfritt skogsbruk.
 • Utveckla arbetssätt som bidrar till att vi successivt ökar kunskapen om hyggesfritt skogsbruk.
 • Utforma rekommendationer för hyggesfritt skogsbruk.
 • Ge stöd till distrikten vid information och rådgivning om hyggesfritt skogsbruk samt vid anläggning av demonstrationsytor med mera.

Resultat så här långt

Fram till idag har projektet arbetat med att främja kunskapsutvecklingen inom hyggesfritt skogsbruk. Detta har inneburit att sammanställa, men även ta fram ny kunskap inom området. Arbetet har bland annat varit att välja ut ett antal olika alternativa skötselmetoder och undersöka hur dessa påverkar naturvärden och produktion.

Projektets uppgift har också varit att stödja framtagandet av riktlinjer och rekommendationer för Skogsstyrelsens arbete med frågan.

Några konkreta exempel på vad projektet så långt resulterat i:

 • En policy för hyggesfritt skogsbruk. 
 • Utbildningsmaterial och broschyrer med mera.
 • Interna och externa utbildningar.
 • Försöks- och demonstrationsytor.
 • Stöd för att bedöma huruvida ett objekt är lämpligt för hyggesfritt skogsbruk. Stödet innefattar även en sammanställning över kunskapsläget när det gäller hyggesfritt skogsbruk. 
 • Senast uppdaterad: 2023-02-14