Utlysning - kompetensutveckling inom skogsbruk i ett förändrat klimat

Skogsstyrelsen utlyser 15 miljoner kronor för projekt som anordnar kompetensutveckling inom skogsbruk i ett förändrat klimat. Sista ansökningsdag är den 8 april 2024.

Vem kan söka stödet?

Företag, myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar och andra organisationer kan söka stödet för att anordna kompetensutveckling för andra. Det går inte att söka stöd för att anordna kompetensutveckling för egen personal.

Det här kan du söka stöd för

Du kan söka stöd för att genomföra ett projekt där du anordnar gruppaktiviteter och/eller enskild rådgivning. Läs mer om de olika aktiviteterna under rubriken ”Aktiviteter som kan genomföras i projektet”.

Aktiviteterna i ett projekt ska handla om att öka kunskaperna om hur effekterna av ett förändrat klimat kan förebyggas genom ståndortsanpassning, stormsäkring och ökad variation inom skogsbruket. Inom dessa tre begrepp ryms många olika anpassningsåtgärder såsom att öka andelen löv i granskogar, rätt trädslag på rätt plats, skapa stormtåliga hyggeskanter med mera.

Ett förändrat klimat gör att det också finns anpassningsåtgärder att vidta inom skogsbruket för att motverka negativa effekter på natur- och kulturvärden och andra samhällsvärden samt för att underlätta renskötselns klimatanpassning.

Exempel på sådana anpassningsåtgärder är att planera körning noggrant, planera skötsel för att ta höjd för översvämning och torka och undvika att kalavverka där erosion, ras eller skred skulle kunna skada infrastruktur, tomter, samhällsviktiga funktioner eller biologiskt värdefulla vatten. För att underlätta renskötselns klimatanpassning kan det handla om att anpassa avverkningen av hänglavsbärande skog i vinterbetesområden så att hänglavstillgången bibehålls eller ökar.

En gruppaktivitet, exempelvis en kurs, kan inte enbart handla om en viss anpassningsåtgärd utan det ska ge en bredd på kunskapen. Därför ska varje gruppaktivitet innehålla anpassningsåtgärder som kopplar till alla de tre begreppen: ståndortsanpassning, stormsäkring och ökad variation.

Enskild rådgivning i fält bör precis som kurserna innehålla kunskap om alla de tre begreppen men eftersom det inte alltid är lämpligt utifrån den aktuella fastigheten är det inte ett krav.

I Skogsstyrelsens rapport 2019/23 Klimatanpassning av skogen och skogsbruket, finns förslag på olika anpassningsåtgärder. Läs gärna rapporten om du vill ha uppslag och inspiration till innehåll i projektets aktiviteter. 

Aktiviteter som kan genomföras i projektet

Ett projekt ska till större delen bestå av gruppaktiviteter men dessa kan kompletteras med enskild rådgivning. Med gruppaktiviteter avses kurser eller studiecirklar, som kan vara fysiska eller digitala.   

I projektet kan du skapa informationsmaterial såsom broschyrer, korta filmer eller liknande som sedan delas ut, visas eller används på gruppaktiviteterna och eventuell enskild rådgivning.

Med enskild rådgivning avses personlig rådgivning i fält till skogsägaren eller skogsägarna om det är flera personer som äger skogsfastigheten tillsammans.

Observera att aktiviteten ”Fortbildning av rådgivare” inte ingår i denna utlysning. Det innebär att i e-tjänsten för ansökan ska du inte ange antal deltagare på frågan ”Hur många rådgivare kommer att få utbildning”.

Vid digital gruppaktivitet, tänk på det här:

 • Även vid digitala gruppaktiviteter måste du kunna ta in de uppgifter som krävs för registrering av deltagare samt aktivitetens nettotid, det vill säga utbildningstid exklusive raster.  
 • Digitala gruppaktiviteter ska innehålla möjlighet till någon form av interaktion mellan deltagaren och kursledaren
 • Självstudier kan inte räknas med i utbildningstiden, vare sig digitalt eller i samband med fysiska gruppaktiviteter.

Vad ska aktiviteterna ge deltagarna?

Aktiviteterna som genomförs i projektet ska ge deltagarna praktiska och konkreta exempel som går att tillämpa på företagsnivå.

Målgrupp

Verksamma inom skogsbruksföretag. Läs mer om målgruppen i dokumentet ”Målgrupp och stödberättigande utgifter".

Uppgifter om deltagare och aktiviteter

När det gäller gruppaktiviteter och enskild rådgivning ska den som genomför ett projekt lämna vissa uppgifter till Skogsstyrelsen i samband med ansökan om utbetalning. Uppgifterna som ska lämnas är bland annat namn och personnummer på samtliga deltagare och datum och nettotid för utbildningen eller rådgivningen.

Stödberättigande utgifter

Stöd lämnas endast för utgifter och kostnader som behövs för att uppnå syfte och mål och som är rimliga. Detta innebär att Skogsstyrelsen kommer att bedöma priset för de enskilda utgifterna, omfattningen såsom antal arbetstimmar, kostnaden per deltagare och om alla utgifter/aktiviteter behövs för att genomföra projektet.

Utgifter du kan få stöd för:

 • Utgifter för personal
 • Indirekta kostnader
 • Köp av tjänster
 • Eget arbete
 • Immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara
 • Övriga utgifter som är kopplade till projektet och behövs för att projektets genomförande, exempelvis kursmaterial, informationsmaterial, möteslokaler, resor, fika med mera.

Innan du fyller i din ansökan och budget är det är viktigt att du läser om stödberättigande utgifter i dokumentet ”Målgrupp och stödberättigande utgifter.

Så här mycket kan du få i stöd

Om din ansökan blir beviljad får du 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd. Observera att om du blir beviljad stöd för ditt projekt, ska du ha betalt de utgifter du söker stöd för, innan du ansöker om del- eller slututbetalning.

Lägsta och högsta budgetbelopp

Lägsta stödbelopp för ett projekt är 1 miljon kronor vilket innebär att projektets budget måste uppgå till minst det beloppet. Högsta tillåtna stödbelopp är 5 miljoner kronor för ett enskilt projekt. Projektets budget får inte överstiga det beloppet.

Övriga villkor

Du ska bifoga en detaljerad budget till ansökan. I Jordbruksverkets budgetmall finns tydliga anvisningar för hur den ska fyllas i. Läs anvisningarna noggrant innan du gör din budget. Du behöver lämna en tydlig förklaring av uppgifterna i budgeten för att din ansökan ska kunna bedömas.

Din ansökan ska innehålla en aktivitets- och tidplan för projektet. Detta går att ange i budgetmallen, se flik med anvisningar i mallen.

Det är viktigt att du tar hjälp av dokumentet ”Målgrupp och stödberättigande utgifter” när du gör projektets budget. I dokumentet ser du vilka regler som gäller för årsarbetstid, lönekostnadspåslag, resor, mat, fika och traktamente. Där finns också information om vilka indirekta kostnader som kan vara stödberättigande.

Projektet får inte omfatta kurser eller praktik som är en del av den normala utbildningen på gymnasie- eller högre nivå. Som ”högre nivå” räknas all utbildning som ger högskolepoäng.

Du kan läsa mer om vilka villkor som gäller i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2022:27) om investeringsstöd och projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Begränsningar enskild rådgivning i fält

När det gäller enskild rådgivning finns det begränsningar för hur mycket enskild rådgivning ett företag kan ta emot. Under en treårsperiod kan ett enda företag få enskild rådgivning till ett värde av maximalt 200 000 euro, vilket under 2023 motsvarar 2 231 600 kronor.

Det betyder att du som stödmottagare som är den som ger rådgivning måste informera Skogsstyrelsen om värdet av rådgivningen så att vi kan hålla reda på vad varje mottagare av rådgivning har fått. Det kan vara så att samma företag får rådgivning av flera olika stödmottagare. Det innebär även att du måste ta hänsyn till detta i genomförandet av rådgivning och planeringen av vilka företag som ska få rådgivning.

Så här bedömer Skogsstyrelsen din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande urvalskriterier:

 • Behov av projektet
 • Mål och aktiviteter
 • Hållbarhet
 • Kunskap över tid
 • Utbyte av kunskap
 • Spetskompetens

När du ansöker om stöd i e-tjänsten kommer det att finnas frågor som relaterar till urvalskriterierna.

I dokumentet ”Urvalskriterier och poäng för ansökningar under år 2024”, sidan 46 och framåt, hittar du de delar som berör Hållbart skogsbruk. Dokumentet finns på Jordbruksverkets webbplats. Du kan läsa mer om urvalskriterierna och se dem i sin helhet på Jordbruksverkets webbplats, Strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik, urvalskriterier. 

En ansökan kan få maximalt 1 000 poäng. Din ansökan måste uppnå minst 300 poäng för att kunna vara aktuell för stöd.

När kan projektet starta?

Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till Skogsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett projekt kan som längst pågå till 2029-04-06. Vid handläggningen görs dock en bedömning om vad som är lämpligt slutdatum i varje enskilt ärende.

Du kan behöva fullmakt

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt. Du ska välja den fullmakt som handlar om projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar. Kom ihåg att ordna fullmakten i god tid innan du skickar in din ansökan.

Fullmakten skickas i original till Jordbruksverkets Djurregisterenhet i Söderhamn. Adress finns på blanketten. Bifoga gärna en kopia på den fullmakt du har skickat till Djurregisterenheten i samband med ansökan om stöd. 

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst. Där finns även instruktionsfilmer för hur e-tjänsten fungerar.

 • Senast uppdaterad: 2024-03-06