Om stöd av mindre betydelse

Denna information är till för dig som ska söka Nokås-stöd eller stöd till ädellövskogsbruk. Informationen är en förenkling av en komplicerad reglering.

Vad är ett stöd av mindre betydelse?

EU har valt att förbjuda stöd som kan vara konkurrenssnedvridande, utom i undantagsfall, på sin gemensamma marknad. Förbudet gäller om stödet kan snedvrida konkurrensen med andra länder på den gemensamma marknaden.

Enstaka stöd på relativt låga belopp (av mindre betydelse) anses inte snedvrida konkurrensen på ett förbjudet sätt. Sådana stöd är därför tillåtna. Men om beloppet från ett eller flera sådana stöd tillsammans blir mer betydande under en viss tidsperiod, snedvrids konkurrensen på ett förbjudet sätt även av denna typ av stöd. Stödgivaren får därför inte bevilja mer sådana stöd när det sammanlagda beloppet under tidsperioden är på väg att bli betydande. Skulle stöd beviljas ändå är stödgivaren skyldigt att återkräva stödet med ränta, även om det beviljades av misstag och även om stödmottagaren var omedveten om att stödet var otillåtet.

Maxbelopp 300 000 euro

EU har bestämt att beloppet ska anses bli betydande när det överstiger 300 000 euro från en eller flera stödgivare i form av ett eller flera stöd. Stöd av mindre betydelse kan beviljas enligt flera olika EU-förordningar som kan ha andra maxbelopp, men för detta stöd gäller maxbeloppet 300 000 euro. Den period under vilken olika stöd räknas ihop är den senaste treårsperioden.

Med stödsökande avses den som sökt stödet samt företag och personer som är anknutna till den som sökt stödet. Ett anknutet företag eller person är ett företag eller person som har ett styrande (affärsmässigt) inflytande över den sökande eller som den sökande har ett styrande inflytande över.

Styrande inflytande har den som har rätt att förfoga över majoriteten av aktierna eller rösterna i ett företag eller har rätt att tillsätta styrelse, ledning eller tillsynsorgan i företaget.

De här uppgifterna behöver du uppge 

För att vi ska kunna hantera din ansökan och minimera risken att du måste betala tillbaka stödet, behöver du uppge följande i din ansökan om stöd:

  • Om du har några anknutna företag eller personer.
  • Hur mycket stöd av mindre betydelse som du och eventuella anknutna företag eller personer beviljats, från Skogsstyrelsen eller annan stödgivare, under den senaste treårsperioden.

Stödgivaren måste skriva i beslutet om stöd om det är ett ”stöd av mindre betydelse”. Genom att läsa de stödbeslut du, eventuella anknutna företag eller personer, fått under den senaste treårsperioden, kan du se om det handlar om ett stöd av mindre betydelse. 

 

  • Senast uppdaterad: 2024-06-28