Naturhänsyn - beskrivning av geodata

Nyckelbiotoper

En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter.

Objekt med naturvärden

Under inventeringen av nyckelbiotoper har inventerarna också registrerat andra objekt som har naturvärden, men som inte når upp till samma kvalitet som en nyckelbiotop. Resultatet används till rådgivning och planering av insatser för naturvården.

Sumpskog

Skogsstyrelsen inventerade 1993 - 1998 landets sumpskogar som ett regeringsuppdrag. Sumpskog är ett samlingsnamn för all skogsklädd våtmark som indelas i tre typer, myrskog, fuktskog och strandskog.

Biotopskydd

Det är vanligt att livsmiljöer som har stor betydelse för växt- och djurarter bara påträffas som små spridda öar i ett mer alldagligt landskap. I den svenska lagstiftningen finns en möjlighet att avsätta sådana områden som så kallade biotopskyddsområden. Skogsstyrelsen ansvarar för detta områdesskydd om biotoperna ligger på skogsmark.

Naturvårdsavtal

En annan form av skydd är naturvårdsavtal. Det är tidsbegränsade, civilrättsliga avtal om skydd av vissa områden som tecknas mellan Skogsstyrelsen och markägare.

Återvätningsavtal

Dikade torvmarker släpper ut mycket växthusgaser. Markägare kan teckna återvätningsavtal med Skogsstyrelsen om att låta återväta dikad mark permanent och på så sätt minska utsläppen. Återvätningsavtal är en form av naturvårdsavtal.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-01