Symbolbild karta.

Öppna data

Här hittar du Skogsstyrelsens datakällor som kan laddas ner och användas utan restriktioner.

Informationen är tillgänglig för alla utan krav på betalning och inskränkningar i form av upphovsrätt, patent, krav på licenser eller registrering. Vem som helst får fritt använda, återanvända eller distribuera öppna data. Ange "Källa Skogsstyrelsen" i rapporter med mera. Skogsstyrelsen tillämpar Creative Commons (CC BY). Syftet med Creative Commons är att underlätta för dem som skapar och som vill dela med sig av sina verk. Det görs genom ett enkelt system av licenser.

PSI-lagen

Information som framställs eller samlas in av myndigheter har ofta användningsområden utanför den offentliga förvaltningen. Olika aktörer i samhället kan vidareutnyttja informationen för att skapa kommersiella eller ideella tjänster. Detta vidareutnyttjande av information regleras av PSI-lagen. PSI står för Public Sector Information. Syftet med PSI-lagen är att underlätta medborgares och företags användning av de handlingar som tillhandahålls av myndigheter.  Lagen grundar sig på ett EU-direktiv.

Skogens pärlor

Kartor över sumpskogar, nyckelbiotoper och andra objekt med höga natur- och kulturvärden.

Format: Tittskåp.

Skogliga grunddata

Trädhöjd, medelhöjd, grundyta, biomassa och virkesförråd är tillgängligt som digitala kartor med hjälp av uppgifter från laserskanning av skogsmark.

Format: Tittskåp samt nedladdning i TIFF.

Geodata att använda i eget GIS

Samlingssida med information om våra geodatatjänster.

Format: REST och WMS.

Data via öppna API:er

API är en uppsättning regler för hur en viss programvara kan kommunicera med annan programvara. Att publicera data via ett öppet API och beskriva hur den är strukturerad gör att andra kan vidareutnyttja den på en egen webbplats eller i en app.

  • Senast uppdaterad: 2022-04-29