Lunglav. Foto: Jenny Morgansson

Arbetet med frivillighet som grund vid formellt skydd av skog

På uppdrag av regeringen ser Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen över hur vi i Sverige arbetar med formellt skydd av skog.

I uppdraget betonar regeringen att frivilligt formellt skydd bör vara en grundläggande utgångspunkt och arbetssätt för myndigheterna. En tydlig ambition är att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras, antingen genom formellt skydd eller genom frivilliga avsättningar.

Aktuellt

Här sammanfattar vi det som är aktuellt just nu.

 • Projektgruppens arbete sommar och höst 2024
  Remisstiden är slut och projektet tar nu hand om ett 60-tal yttranden som har lämnats in från bland annat universitet, myndigheter och intresseorganisationer. Under hösten utvecklar vi förslaget, med avsikt att fastställa en reviderad strategi i slutet av 2024. Under våren har projektet haft webbinarier med länsstyrelser och Skogsstyrelsens distrikt samt mött den dialoggrupp som knutits till arbetet. Dessa möten fortsätter i höst. Projektgruppen arbetar även med en uppföljning av det utvecklade arbetssättet som ingår i en redovisning till Regeringskansliet i mars 2025. När redovisningen har lämnats in kommer Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, tillsammans med berörda aktörer, genomföra utbildnings- och informationsinsatser för att implementera den reviderade strategin. Dessa insatser förbereds i höst, tillsammans med flera aktörer i dialoggruppen.
 • Förslag ute på remiss
  Ett förslag till reviderad nationell strategi för formellt skydd av skog skickades ut på remiss den 4 mars. Vi ser fram emot att få ta del av synpunkter senast den 10 maj. Efter remisstiden tar Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen hand om de synpunkter som lämnats in och fastställer strategin.
 • Projektgruppens fortsatta arbete under hösten 2023
  Under hösten arbetar projektgruppen vidare med strategins olika delar. Vi kommer arbeta in resultat från andra regeringsuppdrag samt utifrån ny kunskap göra en mindre uppdatering av de naturvetenskapliga prioriteringarna i strategin för formellt skydd av skog. En remiss av den reviderade strategin planeras till början av 2024. Arbetet fortsätter i dialog med skogliga aktörer, länsstyrelser och Skogsstyrelsen distrikt. Under hösten hålls två möten i den dialoggrupp som knutits till arbetet, där gruppen får ta del av utkast till en reviderad strategi. Ett särskilt möte om fjällskog kommer att hållas med relevanta aktörer, liksom webbinarier med länsstyrelser och Skogsstyrelsens distrikt. 
 • Stort engagemang
  I regeringsuppdraget har vi under våren vid två heldagar fört samtal med den dialoggrupp som knutits till uppdraget. Vi har även haft sammanlagt fyra webbinarier med länsstyrelser och Skogsstyrelsens distrikt. Samtalen har bland annat rört definition av frivillighet, undantag från frivillighet samt information och dialog och samverkan i det utvecklade arbetssättet. Dialog om hur den fjällnära skogen ska inkluderas i strategin förs med de norra länen och distrikten och med andra aktörer som berörs.

  Översynen av myndigheternas webbtexter har resulterat i nya webbsidor som publicerats hos Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i juni. Syftet är bland annat att göra det enkelt för markägare att lämna in en intresseanmälan om formellt skydd. 

 • Projektgruppens fortsatta arbete under våren 2023
  Under våren arbetar projektgruppen vidare med flera delar av strategin. Arbetet handlar till exempel om att ta fram enhetlig webbinformation för alla myndigheter, en juridisk analys av äganderättsperspektivet, ett utkast till hur vi arbetar med kommunikation och dialog i det utvecklade arbetssättet samt hur skydd av fjällnära skog integreras. Vi arbetar även vidare med att definiera vad frivillighet innebär och med att tydliggöra grunder för eventuella undantag. Arbetet sker i dialog med skogliga aktörer, länsstyrelser och Skogsstyrelsens distrikt.
 • Riktlinjer till länsstyrelser och Skogsstyrelsens distrikt - februari 2023
  Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har beslutat om riktlinjer i väntan på den reviderade nationella strategin för formellt skydd av skog.

  Syftet är främst att ge vägledning i hur Skogspropositionens inriktning om frivillighet som grund för formellt skydd av skog bör tillämpas i nya och pågående ärenden. Detta eftersom det är angeläget att arbetet med områdesskydd sker så likartat som möjligt, även innan den reviderade strategin är på plats. Det som anges i dessa riktlinjer kan komma att ändras innan den slutliga versionen i strategin är fastställd. Arbetet med att ta fram ett utvecklat arbetssätt för frivilligt formellt skydd genomförs under 2023 i dialog med markägarorganisationer, ideell naturvård, stora skogsbolag och myndigheter på regional och nationell nivå. 

 • Dialoggrupp kring arbetssätt för frivilligt formellt skydd – start i februari 2023
  I början av 2023 startar dialoggruppen sitt arbete kring att utveckla arbetssättet för frivilligt formellt skydd och bidra till andra delar av strategin. Följande aktörer deltar i dialoggruppen: Representanter från BirdLife Sverige, Kyrkan (Stiften), LRF Skogsägarna, Länsstyrelserna, Mellanskog, Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Norra skog, SCA, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Sveriges Allmänningsskogars Förbund, Södra Skogsägarna och WWF.
 • Dialog med länsstyrelser och Skogsstyrelsernas distrikt
  Parallellt med dialoggruppens arbete för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen dialog med berörda myndigheter kring utvecklat arbetssätt för frivilligt formellt skydd och andra delar av strategin. 
 • Nulägesanalys, enkät och konsultationer – klart i januari 2023
  Många aktörer har bidragit med inspel i konsultationer och genom att svara på enkät. Resultatet ligger till grund för arbetet med regeringsuppdraget. Aktörerna representerar markägarorganisationer, större skogsbolag, ideell naturvård, berörda myndigheter, friluftslivsorganisationer, skogliga certifieringsorganisationer och Sveriges kommuner och regioner. Alla länsstyrelser och Skogsstyrelsen distrikt medverkar också. 

Vårt uppdrag

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska se över den nationella strategin för formellt skydd av skog. Enligt uppdraget ska speciell hänsyn tas till hur:

 • äganderättsperspektivet ska stärkas
 • nya skyddsformer kan användas
 • frivillighet som grund ska tillämpas samtidigt som skogar med höga naturvärden skyddas.

I uppdraget ingår även att inkludera de fjällnära skogarna. Översynen kommer att resultera i att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen beslutar om en reviderad strategi. Det ingår också i uppdraget att göra en utvärdering av det utvecklade arbetssättet för formellt skydd av skog.

Uppdraget har beröringspunkter med flera andra regeringsuppdrag som bland annat följt av Skogspropositionen. Förslag från dessa kan behöva arbetas in i strategin för att bidra i det utvecklade arbetssättet. Exempel på sådana pågående uppdrag är:

 • Utreda väntansavtal
 • Mer flexibelt, ändamålsenligt och attraktivt biotopskydd samt skydds- och ersättningsformer särskilt anpassade för fjällnära skog

Så arbetar vi

Översynen genomförs i dialog med markägarorganisationer, skogsnäring, ideell naturvård och berörda myndigheter. Arbetet sker i samarbete med länsstyrelserna, som ansvarar för en stor del av det operativa arbetet med formellt skydd av skog. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket tar beslut om den reviderade strategin.

Arbetssättet utvecklas successivt i bred dialog

Arbetssättet för frivilligt formellt skydd utvecklas successivt och sker i etapper. Det finns behov av vägledande riktlinjer till länsstyrelserna och Skogsstyrelsen i närtid, samtidigt som det utvecklade arbetssättet tas fram i dialog med markägarorganisationer, skogsnäring, ideell naturvård och berörda myndigheter.

Ambitionen är att vi senast 2024 tillsammans har utvecklat arbetssättet för formellt skydd av skog. Vissa vägledande riktlinjer till länsstyrelserna och Skogsstyrelsen kommer vid årsskiftet 2022/23. De kan komma att justeras under 2023 när arbetssättet utvecklas. Arbetet följs upp årligen och utvärderas 2025.

Skogliga aktörers kunskap och engagemang är viktigt

Det är många som är involverade i frågan och som har stor kunskap och erfarenhet. Det behöver vi ta tillvara och översynen genomförs därför i dialog med skogliga aktörer. Innan upplägget är klart vill vi gärna stämma av det med aktörerna.

Det nuvarande förslaget är dock att vi arbetar i fyra faser där olika aktörer är delaktiga i olika grad:

 • Fas 1 - Nulägesanalys (2022). I arbetet med nulägesanalysen har vi samlat inspel från många aktörer. Vi har genomfört en enkät och konsultationsträffar med markägarorganisationer, större skogsbolag, ideell naturvård, berörda myndigheter, friluftslivsorganisationer och skogliga certifieringsorganisationer.  
 • Fas 2 - Utveckla arbetssätt för frivilligt skydd och identifiera roller för genomförande (2023). Här jobbar vi i nära dialog med en mindre grupp skogliga aktörer för att utveckla arbetssättet. Vi konsulterar också forskare från olika ämnesdiscipliner.

  Följande aktörer deltar i dialoggruppen: Representanter för: BirdLife Sverige, Kyrkan (Stiften), LRF Skogsägarna, Länsstyrelserna, Mellanskog, Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Norra skog, SCA, Skogsstyrelsen, Stora Enso, Sveaskog, Sveriges Allmänningsskogars Förbund, Södra Skogsägarna och WWF.

 • Fas 3 - Det utvecklade arbetssättet införs i större skala (2024). Här hoppas vi kunna samarbeta med flera aktörer som har olika roller i genomförandet.
 • Fas 4 - Gemensamt lärande och utveckling (slutet av 2024 och framåt). Här genomförs en utvärdering av det utvecklade arbetssättet och vid behov utveckling av arbetssättet.
 • Senast uppdaterad: 2024-05-13