Lunglav

Arbetet med frivillighet som grund vid formellt skydd av skog

På uppdrag av regeringen ser Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen över hur vi i Sverige arbetar med formellt skydd av skog.

I uppdraget betonar regeringen att frivilligt formellt skydd bör vara en grundläggande utgångspunkt och arbetssätt för myndigheterna. En tydlig ambition är att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras, antingen genom formellt skydd eller genom frivilliga avsättningar.

Aktuellt

Här sammanfattar vi det som är aktuellt just nu.

 • Nulägesanalys, enkät och konsultationer – klart i december
  Just nu arbetar vi med en nulägesanalys. Många aktörer bidrar med inspel till den vid konsultationer och genom en enkät.Aktörerna representerar markägarorganisationer, större skogsbolag, ideell naturvård, berörda myndigheter, friluftslivsorganisationer, forskare, skogliga certifieringsorganisationer och Sveriges kommuner och regioner. Alla länsstyrelser och Skogsstyrelsen distrikt medverkar också.
 • Tidiga riktlinjer till länsstyrelser och Skogsstyrelsens distrikt - februari
  Vi arbetar med de första vägledande riktlinjerna till länsstyrelserna och Skogsstyrelsen. De beräknas vara färdiga i februari 2023. Samtidigt som det utvecklade arbetssättet för frivilligt formellt skydd tas fram successivt och i dialog så finns det behov av riktlinjer till länsstyrelserna och Skogsstyrelsen i närtid. De kan komma att justeras när arbetssättet utvecklas i dialog med markägarorganisationer, skogsnäring, ideell naturvård och berörda myndigheter.
 • Dialoggrupp kring arbetssätt för frivilligt formellt skydd – start i början av 2023
  I början av 2023 startar dialoggruppen sitt arbete kring att utveckla arbetssättet för frivilligt formellt skydd och bidra till andra delar av strategin. Dialoggruppen består av en mindre grupp aktörer från markägarorganisationer, ideell naturvård och större skogsbolag.
 • Dialog med länsstyrelser och Skogsstyrelsernas distrikt
  Parallellt med dialoggruppens arbete för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen dialog med berörda myndigheter kring utvecklat arbetssätt för frivilligt formellt skydd och andra delar av strategin. 

Vårt uppdrag

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska se över den nationella strategin för formellt skydd av skog. Enligt uppdraget ska speciell hänsyn tas till hur:

 • äganderättsperspektivet ska stärkas
 • nya skyddsformer kan användas
 • frivillighet som grund ska tillämpas samtidigt som skogar med höga naturvärden skyddas.

I uppdraget ingår även att inkludera de fjällnära skogarna. Översynen kommer att resultera i att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen beslutar om en reviderad strategi. Det ingår också i uppdraget att göra en utvärdering av det utvecklade arbetssättet för formellt skydd av skog.

Uppdraget har beröringspunkter med flera andra regeringsuppdrag som bland annat följt av Skogspropositionen. Förslag från dessa kan behöva arbetas in i strategin för att bidra i det utvecklade arbetssättet. Exempel på sådana pågående uppdrag är:

 • Utreda väntansavtal
 • Mer flexibelt, ändamålsenligt och attraktivt biotopskydd samt skydds- och ersättningsformer särskilt anpassade för fjällnära skog

Så arbetar vi

Översynen genomförs i dialog med markägarorganisationer, skogsnäring, ideell naturvård och berörda myndigheter. Arbetet sker i samarbete med länsstyrelserna, som ansvarar för en stor del av det operativa arbetet med formellt skydd av skog. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket tar beslut om den reviderade strategin.

Arbetssättet utvecklas successivt i bred dialog

Arbetssättet för frivilligt formellt skydd utvecklas successivt och sker i etapper. Det finns behov av vägledande riktlinjer till länsstyrelserna och Skogsstyrelsen i närtid, samtidigt som det utvecklade arbetssättet tas fram i dialog med markägarorganisationer, skogsnäring, ideell naturvård och berörda myndigheter.

Ambitionen är att vi senast 2024 tillsammans har utvecklat arbetssättet för formellt skydd av skog. Vissa vägledande riktlinjer till länsstyrelserna och Skogsstyrelsen kommer vid årsskiftet 2022/23. De kan komma att justeras under 2023 när arbetssättet utvecklas. Arbetet följs upp årligen och utvärderas 2025.

Skogliga aktörers kunskap och engagemang är viktigt

Det är många som är involverade i frågan och som har stor kunskap och erfarenhet. Det behöver vi ta tillvara och översynen genomförs därför i dialog med skogliga aktörer. Innan upplägget är klart vill vi gärna stämma av det med aktörerna.

Det nuvarande förslaget är dock att vi arbetar i fyra faser där olika aktörer är delaktiga i olika grad:

 • Fas 1 - Nulägesanalys. Här samlar vi inspel från många aktörer. Vi genomför en enkät och konsultationsträffar under 2022 för att samla kunskap och erfarenhet. Detta blir en grund att stå på när vi går vidare. Vi tillfrågar ett antal aktörer som representerar markägarorganisationer, större skogsbolag, ideell naturvård, berörda myndigheter, friluftslivsorganisationer, forskare och skogliga certifieringsorganisationer. Vi tillfrågar även Sveriges kommuner och regioner (SKR).
 • Fas 2 - Utveckla arbetssätt för frivilligt skydd och identifiera roller för genomförande (2023). Här jobbar vi i nära dialog med en mindre grupp skogliga aktörer för att utveckla arbetssättet. Vi tillfrågar ett antal aktörer från markägarorganisationer, större skogsbolag, ideell naturvård, berörda myndigheter och skogliga certifieringsorganisationer om de vill bidra.
 • Fas 3 - Det utvecklade arbetssättet införs i större skala (2024). Här hoppas vi kunna samarbeta med flera aktörer som har olika roller i genomförandet.
 • Fas 4 - Gemensamt lärande och utveckling (slutet av 2024 och framåt). Här genomförs en utvärdering av det utvecklade arbetssättet och vid behov utveckling av arbetssättet.
 • Senast uppdaterad: 2022-10-14