Höstfärger runt en sjö.

WAMBAF Tool Box

I projektet WAMBAF Tool Box arbetar vi med att minska läckage av näringsämnen och metylkvicksilver till vatten i Östersjöregionen. WAMBAF står för Water Management in Baltic Forests, vilket kan översättas till hantering av vatten i Östersjöområdets skogar.

I WAMBAF Tool Box hanterar vi utmaningar kopplade till skogsbruk och vatten. Projektet är ett samarbete mellan myndigheter, skogsföretag, icke-statliga organisationer och forskare från Sverige, Finland, Lettland, Litauen, Ryssland och Polen. Projektet pågår till 31 januari 2021.

WAMBAF Tool Box bygger på resultaten av det tidigare projektet WAMBAF, som pågick från mars 2016 till februari 2019. WAMBAF fokuserade på tre områden som har stor påverkan på vatten; kantzoner, diken och bäverdämmen. I WAMBAF Tool Box är syftet att uppgradera verktygen från det tidigare WAMBAF-projektet, och att sprida verktygen till en större målgrupp.

Ta del av verktygen

Filmerna, verktygen, handboken och rapporterna från WAMBAF finns att ta del av på projektets engelskspråkiga webbplats.

  • Senast uppdaterad: 2019-09-13