Barrskog med snötäckta berg vid horisonten.  Foto: Åke Sjöström/Skogsstyrelsen

Kraftig ökning av ersättningar i fjällnära skog

Pressmeddelande - 30 januari 2024

Under 2023 betalade Skogsstyrelsen ut nästan 309 miljoner kronor i ersättningar till markägare som nekats avverka i fjällnära områden på grund av höga naturvärden. Det är en ökning med 25 procent jämfört med året innan. Samtidigt var den areal som det bildades formellt skydd för, den lägsta sedan 1998.

Skogsstyrelsen har sedan 2020 betalat ut intrångsersättning till markägare som nekats tillstånd att avverka i fjällnära områden, detta sedan prövning i domstol gett markägarna rätt till det.

2020 var det enbart enstaka intrångsersättningar som betalades ut till följd av nekade tillstånd att avverka, men de efterföljande åren ökade mängden utbetalningar kraftigt till följd av den ökning av avverkningsansökningar som då skickades in till Skogsstyrelsen. Under 2021 betalades 72 miljoner kronor ut i intrångsersättning, 2022 var det 248 miljoner och senast under 2023 betalades 309 miljoner kronor till de markägare som nekats avverkning. Antalet ersättningsärenden har ökat från 110 stycken under 2022 till 188 ärenden 2023.

Mest i Västerbotten

Totalt har intrångsersättning betalats ut till följd av nekat tillstånd till avverkning på 16 700 hektar skogsmark i den fjällnära regionen under åren 2020 till 2023. Den största ökningen var mellan 2021 och 2022 då arealen som blev intrångsersatt ökade med nästan 300 procent.

Den största delen av den areal som fått intrångsersättning i fjällen fram till 2023 ligger i Västerbottens (62%) och Jämtlands län (36%). Resterande 2 procent är fördelat mellan länen Dalarna och Norrbotten.

Lägsta sedan 1998

Under 2023 tillkom 810 hektar biotopskydd och 210 hektar naturvårdsavtal. Sammantaget var detta den lägsta nivån nybildning av Skogsstyrelsens formella skydd sedan 1998. Det är också femte året i rad där mindre än 1 500 hektar blir formellt skyddad. Åren med störst nybildning var under 2002 till 2005 då cirka 6 000 hektar per år blev formellt skyddade.

- De som har nekats tillstånd till avverkning har rätt till ersättning och där arbetar vi så snabbt vi kan för att hantera ärendena. Om det behövs mer medel för att ersätta skogsägare för nekad avverkning i fjällnära, så kommer vi att i god tid begära mer pengar för det, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen.

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30