Kalkbarrskog.  Foto: Johan Nitare

Förslag: Mer markägarinitiativ när skog ska skyddas

Nyhet - 04 mars 2024

Markägarna förväntas ta initiativet när skog ska få formellt skydd. Det skriver Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i förslaget till nationell strategi för formellt skydd av skog som nu går ut på remiss. Formellt skydd av skog ska bygga på frivillighet, samtidigt som skyddsvärda skogar inte avverkas.

På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen sett över strategin för formellt skydd av skog. Naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårdsavtal är olika former av formellt skydd. Förslaget till revidering av strategin beskriver ett arbetssätt som bidrar till stärkt äganderättsperspektiv, samtidigt som skyddsvärda skogar inte avverkas utan bevaras. Arbetssättet utgår ifrån att det är markägarna som i första hand ska ta initiativet och föreslå områden för formellt skydd. Det finns fortfarande ett stort behov av att bevara och skydda biologiskt värdefulla skogar i hela landet.

– Med förslaget ger vi förutsättningar för den förflyttning i arbetssätt till frivilligt formellt skydd som regeringen har efterfrågat. Det innebär till exempel att markägare och myndighet bör vara överens om att ett områdes naturvärden ska bevaras innan ett beslut om formellt skydd tas och att avsteg från frivillighet bör ske mer restriktivt, säger Malin Lund, naturvårdshandläggare, Naturvårdsverket.

Markägaren ska även ha möjlighet att ändra sig under skyddsprocessen och myndigheterna ska vara lyhörda för markägarens önskemål om skyddsform.

De mest skyddsvärda skogarna

Myndigheterna prioriterar vilka skogar som kan få ett formellt skydd utifrån en urvalsmodell. Urvalet är inriktat på de mest skyddsvärda skogarna, så att nationella och internationella mål om att bevara biologisk mångfald nås på ett kostnadseffektivt sätt. Vilket budgetutrymme som finns för ersättning till markägarna, påverkar också vilka skogar som kan få formellt skydd.

– Målet är att fler markägare ska anmäla intresse för att formellt skydda skogar med höga naturvärden av de skogstyper strategin anger och i de mest prioriterade områdena i landet. Markägare ska enkelt kunna ta initiativ och får på så sätt större möjlighet att ta ansvar, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd, Skogsstyrelsen.

Andra nyheter i förslaget till reviderad strategi är att den nu också omfattar fjällnära skog och att även förekomst av fridlysta arter utgör en del i urval och prioritering av vilka områden som bör skyddas formellt. Liksom tidigare behöver skogliga aktörer och myndigheter ta ett gemensamt ansvar för att sprida grundläggande information om naturvärden och sätt att bevara dem. 

Förslaget till revidering av den nationella strategin för skydd av skog har tagits fram efter dialog med markägarorganisationer, skogsnäring, miljöorganisationer och berörda myndigheter.  Det går nu ut på bred remiss.

Bakgrund

I juni 2022 gav regeringen Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i uppdrag att se över den nationella strategin för formellt skydd av skog. I uppdraget betonar regeringen att frivilligt formellt skydd bör vara en grundläggande utgångspunkt och arbetssätt för myndigheterna. Ambitionen är att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras. Uppdraget följer av skogspropositionen.

Kontakt

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30