Virkesvälta. Foto: Anna Petersson

Import av trä- och pappersprodukter med hänsyn till situationen i Ukraina

Här hittar du information om import av trä- och pappersprodukter med hänsyn till situationen i Ukraina. Skogsstyrelsen följer utvecklingen och uppdaterar informationen löpande.

Import från Ukraina – vad gäller?

2022-05-09

Den 29 april enades EU:s medlemsstater och kommissionen om en ny gemensam ståndpunkt angående import från Ukraina. Det skedde även en uppdatering angående bedömningen av import från Ryssland och Belarus.

Det anses nu vara omöjligt att leva upp till kraven i timmerförordningen vid import från Ryssland och Belarus. Vad gäller import från Ukraina kan den fortsatt ske under vissa omständigheter.

EU-gemensamt ställningstagande angående import från Ukraina.

  • Import från de ryskkontrollerade områdena Donetsk, Luhansk och Krim är förbjuden. Handelsrestriktionerna för Donetsk och Luhansk antogs 23 februari 2022. Leveransavtal som upprättades före 23 februari 2022 kan handlas med fram till 24 maj 2022, om kraven i timmerförordningen kan uppfyllas.
  • Vid import från områden där det pågår militär aktivitet är bedömningen att det är omöjligt att leva upp till kraven i timmerförordningen. Detta beror på att det inte är möjligt varken för staten eller certifieringsorgan att kontrollera avverkningsaktiviteter i dessa områden.
  • I områden där det inte pågår militär aktivitet bedöms situationen fortsatt vara mycket instabil, vilket innebär en stor utmaning vid import av trä- och pappersprodukter. Import är tillåten, om det går att leva upp till kraven i timmerförordningen. Se kommissionens riktlinjer vid import från Ukraina från 2020 som fortsatt gäller.

Under relaterade webbsidor finns mer information, samt länk till Rådets förordning (EU) 2022/263, Rådets förordning 692/2014 och EU:s gemensamma ståndpunkt vid import från Ukraina.

Förbud mot import från Ryssland

2022-04-12

Den 8 april antog EU-kommissionen ett förbud mot import av produkter som omfattas av timmerförordningen från Ryssland. Förbudet gäller varukod 44, 4705, 4804 och 9403.

Leveranser från Ryssland som kontrakterats före den 9 april 2022 omfattas inte av förbudet och kan importeras fram till den 10 juli 2022, förutsatt att importören lever upp till kraven i timmerförordningen. 

EU:s medlemsstater och kommissionen har i en gemensam ståndpunkt enats om att det är extremt svårt att leva upp till kraven i timmerförordningen vid import av trä- och pappersprodukter från Ryssland och Belarus under rådande omständigheter, bland annat på grund av svårigheterna att göra en tillfredsställande riskbedömning. Verksamhetsutövaren är också skyldig att säkerställa att handel inte sker med personer eller andra aktörer i de båda länderna som omfattas av sanktioner beslutade av FN eller EU.

Under relaterade webbsidor finns mer information, samt länk till Rådets förordning (EU) 2022/576 om restriktiva åtgärder med anledning av Rysslands agerande gentemot Ukraina.

Rysslands exportförbud – så påverkas importen av träprodukter till EU

2022-03-17

Den 8 mars antog Ryssland ett förbud mot export till ett flertal länder, bland annat EU:s medlemsstater. Förbudet gäller vissa varor, däribland varukoderna 4401 21, 4401 22, 4403 och 4408, som omfattas av timmerförordningen.  

Förbudet kommer att gälla till och med den 31 december 2022. Som en konsekvens kommer produkter som importeras från Ryssland och som omfattas av förbudet att klassas som olagliga. Det är inte tillåtet att släppa ut produkter klassade som olagliga på den svenska marknaden eller på EU:s inre marknad.

Import från Belarus och Ryssland till EU

2022-03-10

EU-kommissionen har beslutat om ytterligare sanktioner mot Belarus med hänsyn till situationen i landet och Belarus inblandning i den ryska invasionen av Ukraina.

Den 2 mars 2022 beslutades om ett förbud mot att direkt eller indirekt importera träprodukter under varukod 44 till EU om produkterna har sitt ursprung i Belarus eller om de exporteras från Belarus. Leveranser från Belarus som kontrakterats före den 2 mars 2022 omfattas inte av förbudet och kan importeras fram till den 4 juni 2022. 

Alla trä- och pappersprodukter som omfattas av timmerförordningen och som importeras från Ryssland anses i nuläget komma från konfliktdrabbat område och anses därför olämpliga att föra in i EU. Vid import ska risksänkande åtgärder vidtas.

All handel med certifierat material enligt FSC och PEFC från Ryssland och Belarus har för närvarande stoppats.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-15