Illustration på en balansvåg med hjortdjur på vänster sida och tallar på höger sida. Det behöver finnas en balans mellan mängden foder och hjortdjur. Det är detta förhållande som till stor del avgör hur stora betesskadorna blir. Foto: David Svensson

Balans mellan skog och vilt

Balans mellan skog och vilt innebär att det ska råda en balans mellan antalet hjortdjur och tillgång på foder utifrån de målsättningar som finns för skogens utveckling.

Mål för balans mellan hjortvilt och skog

Följande mål har definierats för att begränsa skadesituationen till en nivå som är förenlig med riksdagens målsättning om en älgstam i balans med betesresurserna. Påverkan av övriga hjortvilts bete har efterhand visat sig allt viktigare och därför inkluderar balansen nu även övriga hjortvilt, det vill säga kronhjort, dovhjort och rådjur.

  • Det ska vara möjligt att föryngra skogsmarken med lämpligt trädslag.
  • Minst 7 av 10 tallstammar ska vid 5 meters höjd vara oskadade av hjortvilt. För att klara detta ska minst 85 procent av tallarna i ungskog (som är 1-4 meter höga) vara oskadade av hjortvilt. Det innebär att maximalt 2–5 procent av tallarna har årsfärska skador.
  • Rönn, asp, sälg och ek ska kunna växa upp till vuxna träd där de förekommer naturligt.

Målen föreslogs av Naturvårdsverket i samarbete med Skogsstyrelsen i regeringsuppdrag "Uppföljning av mål inom älgförvaltningen" år 2018 och antogs därmed även av viltförvaltningen. Målen är definierade som lägstanivåer där det är fritt för de lokala aktörerna att välja en annan, högre ambitionsnivå. Målen återfinns i regeringens proposition. 2021/22:58 (Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund) som riksdagen beslutat.

Uppföljning via Äbin

Målen följs årligen upp genom älgbetesinventeringen (Äbin) och avser ett medelvärde baserat på de tre senaste inventeringarna. Det är viktigare att se till trend och skadenivå än resultatet enskilda år.

Aktuell status och åtgärder

Få älgförvaltningsområden uppfyller målen för balans. För att säkerställa balans mellan skog och vilt behöver, utifrån lokala och regionala förutsättningar, hjortdjursstammarna minska tydligt i närtid och skogsskötseln anpassas för ökande fodertillgång.

Detta arbete drivs inom den lokala och regionala viltförvaltningen som ett gemensamt, långsiktigt och målmedvetet arbete av jägare och skogsägare. Landskapsperspektiv, samverkan och objektiva inventeringar lägger grunden till ett gott resultat. Det finns också möjlighet att till viss del skydda betesbegärliga träd med viltskyddsmedel eller att hägna ute viltet.

  • Senast uppdaterad: 2024-03-13