Almar på Gotland drabbade av almsjuka. Foto: Amanda Overmark

Almsjuka

Almsjuka kan drabba alla inhemska arter av alm och orsakas av en svamp. Spridningen sker dels via sporer som överförs av almsplintborre, dels via rotkontakt med smittade träd. Sjukdomsförloppet kan gå mycket snabbt – trädet kan insjukna och dö på bara några få veckor.

Under juli och augusti är det lättast att se vilka almar som är sjuka eftersom angripna träd håller kvar vissna blad. Men gula löv kan även orsakas av torka. Sedan några år tillbaka bedrivs resistensforskning på alm. Förhoppningen är att förädla fram almar som är resistenta mot almsjuka. Forskare vill ha tips på friska, grövre almar med en brösthöjdsdiameter över cirka 15 centimeter som står i områden där almsjuka härjar och där det finns sjuka och/eller döda almar i närheten. Kontakta Skogforsk om du har observerat detta.

Svår att bekämpa

Almsplintborren övervintrar som vuxna larver i de angripna almarna. Det kan därför vara effektivt att från och med juli månad och framåt söka upp almar som drabbats och att avverka dessa under senhösten-vintern. Det är viktigt att avverka träden och destruera grenar och bark så snart som möjligt efter smittotillfället för att hindra spridning av almsjuka via rötterna.

Bark och grenar måste brännas på plats eller transporteras i slutna containers till värmeverk. Grövre virke som barkats ordentligt kan användas utan risk för smittspridning. Att avverka almar som varit döda i mer än två säsonger och har avfallande bark stoppar inte smittan. Däremot kan vedupplag av alm (kluven ved som ligger i trave) fungera som yngelplats för almsplintborre under flera säsonger.

Om bekämpning ska vara meningsfull måste den genomföras konsekvent på alla marker inom ett stort sammanhängande område.

Friska almar kan vaccineras

Särskilt värdefulla almar kan hållas friska med ett hjälpa av ett vaccin. En sådan behandling måste förnyas varje år. Vaccinet kan inte rädda en redan insjuknad alm.

Läs mer

Du kan läsa mer om almsjuka på sidorna 34-40 i Skogsskötselserien - Skador på skog, del 2.

  • Senast uppdaterad: 2023-08-14